fe
RP
ue
Grudzień 2022

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Roboty zabezpieczające – S-11 odc.3;
 • Roboty utrzymaniowe oznakowania na drogach poprzecznych – S-11 odc.3;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego – Obiekt ES-39.1;
 • Sprężaniem ustroju nośnego – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem krawężnika – Obiekt WD-44.2;
 • Demontażem rusztowań ustroju nośnego – Obiekt WD-45.0;
 • Zbrojeniem stropu – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Zbrojeniem wieńców – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Ściany z bloczków gazobetonowych – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Budową kanału technologicznego – km 40+300-40+500;
 • Budową zasilania (układanie linii kablowej) – km 40+300-40+500;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Roboty zabezpieczające – S-11 odc.3;
 • Roboty utrzymaniowe oznakowania na drogach poprzecznych – S-11 odc.3;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego – Obiekt ES-39.1, WD-48.8;
 • Betonowaniem ustroju nośnego – Obiekt ES-39.1, WD-48.8;
 • Betonowaniem płyt przejściowych – Obiekt WD-41.4;
 • Montażem dylatacji – Obiekt WD-44.2;
 • Betonowaniem kap chodnikowych – Obiekt WD-44.2;
 • Betonowaniem kap gzymsowych murów oporowych – Obiekt WD-47.4;
 • Betonowaniem ścianek zaplecznych – Obiekt WD-48.4;
 • Zasypką i budową murów – Obiekt WD-48.4;
 • Zbrojeniem stropu – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Zbrojeniem wieńców i nadproża – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Ściany z bloczków gazobetonowych – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Budową kanału technologicznego (wykop) – km 40+100-40+300;
 • Budową zasilania (wykop) – km 40+100-40+300;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykonaniem drenażu w pasie rozdziału – km 42+390-43+100;
 • Zmianą organizacji ruchu – DK11 km 0+000-0+280;
 • Wykonaniem oznakowania poziomego – DK11 km 0+000-0+280;
 • Wykonaniem pobocza – DK11 km 0+150-0+280 JP;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego – Obiekt ES-39.1, WD-48.8;
 • Montażem desek gzymsowych – Obiekt ES-39.1,;
 • Zasypką przyczółków – Obiekt WS-42.9;
 • Beton podkładowy pod płyty przejściowe – Obiekt WD-41.4;
 • Zbrojeniem płyt przejściowych – Obiekt WD-41.4;
 • Sprężaniem – Obiekt WD-45.0;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-73 – km 38+810;
 • Zbrojeniem – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Budową kanału technologicznego (wykop) – km 40+100-40+300;
 • Budową zasilania – km 40+100-40+300;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Nasypem – DP3580Z, Węzeł Bobolice L05;
 • Wykonaniem umocnienia rowów typu 2 – km 38+511,9-38+698,3 JL, 41+900,2-41+946,4 JP, 42+064,6-42+119,9 JP, 44+440,2-44+460 JL;
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej C5/6 – km 42+600-42+875 JP;
 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa C90/3 – km 42+600-42+875 JP, Węzeł Głodowa, L02P, L01P;
 • Wykonaniem warstwy wiążącej AC 16W – DK11 0+000-0+280 JP;
 • Wykonaniem warstwy podbudowy z AC 22P – DK11 0+000-0+280 JP;
 • Wykonaniem nawierzchni z betonu C30/37 – DK11-rondo;
 • Wykonaniem krawężnika kamiennego 15×22 – Węzeł Bobolice rondo wschód;
 • Wykonaniem krawężnika kamiennego 20×30 – Węzeł Bobolice rondo wschód;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej C1,2/2,0 – Węzeł Głodowa, L02P, L01P;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem desek gzymsowych – Obiekt ES-39.1, WD-44.2, WE-45.7;
 • Zasypką przyczółków – Obiekt WD-41.4, WS-42.9;
 • Montażem dylatacji – Obiekt WS-42.9;
 • Montażem krawężników – Obiekt WD-44.2;
 • Betonowaniem ustroju nośnego – Obiekt WD-45.0, WD-48.8;
 • Betonowaniem kap gzymsowych – Obiekt WE-45.7;
 • Budową zbiornika ZB-63 – km 39+250;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-73 – km 38+810;
 • Budową kanalizacji sanitarnej – OD Bobolice;
 • Zbrojeniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem ściany z bloczków gazobetonowych – Budynek Garażowo Warsztatowy;
 • Wykonaniem nadproży – Budynek Garażowo Warsztatowy;
 • Budową oświetlenia drogowego – Węzeł Głodowa;
 • Budową kanału D3 – km 39+200;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Nasypem – DP3580Z, Węzeł Bobolice L05;
 • Wykonaniem umocnienia rowów typu 2 – km 43+426,6-43+600 JP, 43+354-43+413 JL, 43+756,7-43+779,5 JL;
 • Wykonaniem warstwy podbudowy z AC 22P – km 47+530-47+890 JL, Węzeł Bobolice rondo zachód + L04+L03;
 • Wykonaniem warstwy wiążącej AC 16W – km 38+190-38+690 JL, 43+470-44+000 JP, Węzeł Bobolice rondo zachód + L04+L03;
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki C90/3 – DK25 km 0+000-0+050 + DK11;
 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa C90/3 – km 42+600-42+900 JL, 43+180-43+400 JP;
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki C5/6 – 42+975-43+200 JP, 42+975-43+175 JL, 42+600-42+900 JL;
 • Wykonaniem podbudowy z C8/10 – DK11 – pierścień;
 • Wykonaniem krawężnika kamiennego 15×22 – DK11 – rondo;
 • Wykonaniem krawężnika kamiennego 15×30 – DK11 – rondo;
 • Wykonaniem krawężnika kamiennego 20×30 – DK11 rondo;
 • Betonowaniem ustroju nośnego JP seg.3 – Obiekt ES-39.1;
 • Sprężaniem ustroju nośnego JP seg.1-2 JL – Obiekt ES-39.1;
 • Izolacją płyty (pod kapami) – Obiekt ES-39.1;
 • Betonowaniem ścianki zaplecznej – Obiekt WD-41.4, WD-44.2, WD-47.4;
 • Montażem desek gzymsowych – Obiekt WD-41.4;
 • Montażem krawężników – Obiekt WD-41.4;
 • Wykonaniem zasypki + budowa murów – Obiekt WD-48.4;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego – Obiekt WD-48.8;
 • Betonowaniem ustroju nośnego – Obiekt WD-48.8;
 • Budową zbiornika ZB-63 – km 39+250;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-60 – km 38+810;
 • Umocnieniem rowu narzutem kamiennym – km 44+785, 47+308;
 • Budową kanalizacji sanitarnej – OD Bobolice;
 • Zbrojeniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem ściany z bloczków gazobetonowych – Budynek Garażowo Warsztatowy;
 • Budową oświetlenia drogowego – Węzeł Głodowa;
 • Regulacją kratek od wpustów – Węzeł Bobolice/Rondo zachód;
 • Budową kanału D3 – km 49+200;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

Listopad 2022

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Nasypem – DP3580Z +L05;
 • Wykopem – DK11 – JP;
 • Wykonaniem umocnienia rowów typu 2 – km 37+661,7-37+680 JP, 37+861,6-37+894,9 JP;
 • Wykonaniem warstwy podbudowy bitumicznej AC 16W – km 44+000-44+560 JP, 43+890-44+325 JL;
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki C90/3 – km 47+720-48+425;
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki C1,5/2,0 gr. 18cm – DK11 JP;
 • Wykonaniem krawężnika kamiennego 15×22 – DK11 – rondo;
 • Wykonaniem krawężnika kamiennego 15×30 – DK11 – rondo;
 • Wykonaniem krawężnika kamiennego 20×30 – DK11 Zatoka autobusowa;
 • Wykonaniem krawężnika kamiennego 20×30 – Węzeł Bobolice rondo zachód;
 • Wykonaniem krawężnika kamiennego 20×30 – Węzeł Bobolice rondo zachód;
 • Wykonaniem krawężnika kamiennego 15×22 – Węzeł Bobolice rondo zachód;
 • Wykonaniem krawężnika kamiennego 15×30 – Węzeł Bobolice rondo zachód;
 • Betonowaniem ustroju nośnego JL seg.2 – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego JP seg.3 – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem kabli sprężających – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem desek gzymsowych – Obiekt ES-39.1;
 • Betonowaniem ścianki zaplecznej – Obiekt WD-41.4, WS-42.9;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego – Obiekt WD-45.0, WD-48.8;
 • Zbrojeniem kap gzymsowych – Obiekt WE-45.7;
 • Betonowaniem kap gzymsowych – Obiekt WE-45.7;
 • Budową zbiornika ZB-63 – km 39+250;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-63 – km 39+250;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-60 – km 38+810;
 • Wykonaniem umocnienia rowu melioracyjnego – S11 km 48+352, 47+308;
 • Budową kanalizacji sanitarnej – OD Bobolice;
 • Zbrojeniem – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem ściany z bloczków gazobetonowych – Budynek Garażowo Warsztatowy;
 • Wykonywaniem kamionki – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Budową oświetlenia drogowego – Węzeł Głodowa;
 • Regulacją pierścieni odciążających – km 47+750-48+500;
 • Budową kanału D3 – km 49+200;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Nasypem – DP3580Z +L05;
 • Wykopem – DK11 – JP;
 • Wykonaniem umocnienia rowów typu 2 – km 38+176,1-38+220,1 JP, 38+343,2-38+430 JP, 38+540,4-38+630 JP, 38+654,5-38+717,2 JP;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej – km 42+626-42+835;
 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa C90/3 – km 43+180-43+400 JL, 47+720-48+425, DD31;
 • Wykonaniem warstwy podbudowy bitumicznej AC 16W – km 43+180-43+890 JL;
 • Wykonaniem ścieku monolitycznego – km 43+450-43+710 JP;
 • Wykonaniem Warstwy Ulepszonego Podłoża 25cm – WG L01P km 0+025-0+106,2;
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki C5/6 – km 47+720-48+000 JL, 47+720-48+340 JP, 48+825-49+105;
 • Wykonaniem krawężnika kamiennego 20×30 – Węzeł Bobolice rondo zachód;
 • Wykonaniem krawężnika kamiennego 15×22 – Węzeł Bobolice rondo zachód;
 • Wykonaniem krawężnika kamiennego 15×30 – Węzeł Bobolice rondo zachód;
 • Montażem rusztowań ustroju nośnego seg. 2 JL – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego JL seg.2 – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem rusztowań ustroju nośnego seg. 3 JP – Obiekt ES-39.1;
 • Betonowaniem ścianek zaplecznych – Obiekt WS-42.9;
 • Zbrojeniem ścianek zaplecznych – Obiekt WS-42.9, WD-47.4;
 • Montażem rusztowań – Obiekt WD-45.0;
 • Zbrojeniem kap balastowych – Obiekt WE-45.7;
 • Montażem belek T – Obiekt WD-48.8;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego – Obiekt WD-48.8;
 • Wykonaniem zbiornika – ZK-14;
 • Budową zbiornika ZB-63 – km 39+250;
 • Budową zbiornika ZB-80 – km 47+200;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-63 – km 39+250;
 • Wykonaniem umocnienia rowu melioracyjnego – S11 km 48+352;
 • Budową kanalizacji sanitarnej – OD Bobolice;
 • Wykonaniem studni schładzającej – Budynek Administracyjno-Socjalny, Budynek Garażowo Warsztatowy;
 • Wykonaniem ściany z bloczków gazobetonowych – Budynek Garażowo Warsztatowy, Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem nadproża – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem kanału naprawczego – Budynek Garażowo Warsztatowy;
 • Wykonaniem chudego betonu – Budynek Garażowo Warsztatowy;
 • Zbrojeniem – Budynek Garażowo Warsztatowy;
 • Wykonaniem rdzenia – Budynek Garażowo Warsztatowy;
 • Wykonaniem kanalizacji podposadzkowej – Budynek Garażowo Warsztatowy;
 • Wykonaniem przepompowni – Budynek Garażowo Warsztatowy;
 • Wykonaniem separatora – Budynek Garażowo Warsztatowy;
 • Budową oświetlenia drogowego – Węzeł Głodowa, DK11;
 • Budową kanału D2 – km 38+880;
 • Budową kanału D3 – km 49+200;
 • Budową kanału D39 – DK11;
 • Regulacją kratek – km 43+400-43+700;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Nasypem – DP3580Z +L05;
 • Wykonaniem umocnienia rowów typu 2 – km 39+322-39+417 JL, 39+458-39+643 JL, 40+275-40+376 JL, 40+595-40+660 JL, 39+245-39+600 JP;
 • Wykonanie Warstwy Ulepszonego Podłoża 45cm – km 42+650-42+695;
 • Wykonanie Warstwy Ulepszonego Podłoża 25cm – km 42+695-42+810, L02P km 0+125-0+185, L03L km 0+055-0+302,9;
 • Wykonaniem warstwy wiążącej AC22P – km 43+440-44+310 JP, 43+180-43+930 JL;
 • Wykonaniem ścieku monolitycznego – km 44+205-44+310 JP, 44+144-44+225 JL, 43+200-43+710 JL;
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki C90/3 – km 47+525-47+700;
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki C5/6 – km 47+735-48+350;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej – km 48+825-49+070;
 • Odhumusowaniem – DK11-JP;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki C1,5/2,0 gr. 30cm – DD31;
 • Montażem rusztowań ustroju nośnego seg. 2 JL – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego JL seg.2 – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem rusztowań ustroju nośnego seg. 3 JP – Obiekt ES-39.1;
 • Wykonaniem izolacji pod kapami gzymsowymi – Obiekt ES-39.1, WD-41.4;
 • Zbrojeniem ścianek zaplecznych – Obiekt WS-42.9, WD-41.4, WD-47.4;
 • Montażem rusztowań – Obiekt WD-45.0;
 • Betonowaniem poprzecznic – Obiekt WD-48.8;
 • Montażem belek T – Obiekt WD-48.8;
 • Wykonaniem zbiornika – ZK-18, ZK-14;
 • Budową zbiornika ZB-80 – km 47+200;
 • Budową zbiornika ZB-73 – km 43+160;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-73 – km 43+300;
 • Wykonaniem ściany z bloczków gazobetonowych – Budynek Garażowo Warsztatowy, Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Budową sieci wodociągowej – OD Bobolice;
 • Budową oświetlenia drogowego – Węzeł Głodowa;
 • Budową kanału D4 – km 40+100;
 • Budową kanału D40 – DK11;
 • Montażem pierścieni odciążających i kratek – km 43+100-43+400;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Nasypem – DP3580Z +L05;
 • Wykonaniem umocnienia rowów typu 2 – km 39+550-39+643 JL, 39+695-39+828,3 JL, 39+857,2-39+992 JL, 40+275-40+376 JL, 39+960-39+987 JP, 40+088-40+150 JP;
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej C5/6 – km 43+200+43+350 JP;
 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa C90/3 – km 43+400-44+300;
 • Wykonaniem warstwy wiążącej AC22P – km 43+930-44+380 JL, 44+310-44+540 JP;
 • Wykonaniem warstwy wiążącej AC16W – km 44+320-44+930 JL, 44+560-44+930 JP;
 • Wykonaniem humusowania pasa rozdziału – km 45+700-46+400;
 • Wykonaniem zasypki pasa rozdziału – km 46+400-47+000;
 • Wykonaniem frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej – DK11 km 0+270-0+280 JP;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki C1,5/2,0 – Węzeł Bobolice: Rondo zachód + L01;
 • Montażem rusztowań ustroju nośnego seg. 2 JL – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego JL seg.2 – Obiekt ES-39.1;
 • Wykonaniem izolacji pod kapami gzymsowymi – Obiekt ES-39.1;
 • Wykonaniem iniekcji kabli sprężających – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego – Obiekt WD-41.4;
 • Betonowaniem ustroju nośnego – Obiekt WD-41.4;
 • Betonowaniem kap gzymsowych – Obiekt WS-42.9;
 • Montażem rusztowań – Obiekt WD-45.0;
 • Zasypka przyczółka – Obiekt WS-42.9;
 • Zbrojeniem poprzecznic – Obiekt WD-48.8;
 • Wykonaniem zbiornika – ZK-18;
 • Budową zbiornika ZB-80 – km 47+200;
 • Budową zbiornika ZB-73 – km 43+160;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-73 – km 43+300;
 • Wykonaniem ściany z bloczków gazobetonowych – Budynek Garażowo Warsztatowy, Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Budową sieci wodociągowej – OD Bobolice;
 • Budową oświetlenia drogowego – Węzeł Głodowa;
 • Budową kanału D2 – km 38+880;
 • Budową kanału KD41 – km 39+500;
 • Montażem pierścieni odciążających i kratek – km 43+400-43+600;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

Październik 2022

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykopem – węzeł Głodowa;
 • Nasypem – km 42+800-42+900, DG146012Z,DP3580Z +L05+L02;
 • Wykonaniem warstwy wiążącej AC16W – km 37+670-38+190 JL;
 • Wykonaniem warstwy wiążącej AC22P – km 44+380-44+990 JP, 44+380-44+980 JL;
 • Wykonaniem zasypki poboczy i pasa rozdziału – km 39+990-41+400;
 • Wykonaniem umocnienia rowów typu 2 – km 39+631-39+750 JP, 39+790-39+812 JP, 40+037-40+089,3 JL, 40+239,7-40+336,7 JP, 40+614,4-4+660 JP, 40+690,8-40+753,9 JP, 40+764,1-40+807,7 JP;
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej C5/6 – km 44+220-444+265 JL, 44+220-44+280 JP;
 • Wykonaniem Warstwy Ulepszonego Podłoża gr. 25cm – 44+220-44+250;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej – km 44+220-44+250;
 • Wykonaniem ścieku monolitycznego – km 44+325-44+925 JP, 44+668-44+885 JL;
 • Wykonaniem podbudowy bitumicznej AC 22P – km 44+380-44+990 JP, 44+380-44+980 JL;
 • Humusowaniem pasa rozdziału – km 45+700-46+400;
 • Wykonaniem GWN – km 47+730-48+400;
 • Wykonaniem krawężnika kamiennego 15×30 – DK11 km 0+230-0+270 JL;
 • Wykonaniem krawężnika kamiennego 15×22 – DK11 km 0+270-0+280 JL;
 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa C90/3 – DK11–JL;
 • Wykonaniem warstwy podbudowy z AC 22P gr.10 cm(KR4) – DK11-JL;
 • Wykonaniem warstwy wiążącej AC 16W gr. 6cm (KR4) – DK11-JL;
 • Wykonaniem ścieku trójkątnego – Węzeł Bobolice : L03, L04, Rondo wschód, DK25;
 • Montażem rusztowań ustroju nośnego seg. 2 JL – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego JL seg.2 – Obiekt ES-39.1;
 • Sprężaniem – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego – Obiekt ES-39.1;
 • Montażem desek – Obiekt ES-39.1;
 • Zasypka przyczółka – Obiekt WS-42.9;
 • Montażem krawężnika – Obiekt WS-42.9;
 • Montażem rusztowań – Obiekt WD-45.0;
 • Wykonaniem izolacji płyty pod kapami chodnikowymi – Obiekt WD-47.4;
 • Zbrojeniem poprzecznic – Obiekt WD-48.8;
 • Betonowaniem poprzecznic – Obiekt WD-48.8;
 • Wykonaniem zbiornika – ZK-18;
 • Budową zbiornika ZB-80 – km 47+200;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-65 – km 40+200;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-74 – km 43+330;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-85 – km 48+515
 • Wykonaniem rowu melioracyjnego – km 43+019, 48+352;
 • Wykonaniem ściany z bloczków betonowych – Budynek Garażowo Warsztatowy;
 • Wykonaniem słupów żelbetowych – Budynek Garażowo Warsztatowy;
 • Wykonywaniem zasypki – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonaniem ściany z bloczków gazobetonowych – Budynek Garażowo Warsztatowy, Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem zbiorników odziemnych 6400 L – Zewnętrzna instalacja LPG;
 • Wykonaniem płyty pod zbiorniki LPG – Zewnętrzna instalacja LPG;
 • Wykonaniem chudego betonu pod płytę – Zewnętrzna instalacja LPG;
 • Budową oświetlenia drogowego – Węzeł Bobolice;
 • Budową kanału D17 – km 43+300;
 • Budową kanału D32 – km 48+300;
 • Montażem pierścieni odciążających i kratek – DK11;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykopem – węzeł Głodowa;
 • Nasypem – km 42+800-42+900, DG146012Z;
 • Wykonaniem warstwy wiążącej AC16W – km 37+670-38+340 JL, 37+670-38+690 JP;
 • Wykonaniem warstwy wiążącej AC22P – km 37+670-38+740 JP, 38+340-38+750 JL;
 • Wykonaniem zasypki poboczy i pasa rozdziału – km 41+400-42+100;
 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa C90/3 – km 44+300-44+800, Węzeł Głodowa L04 JL;
 • Wykonaniem przepustu drogowego – km 44+777 JL;
 • Humusowaniem skarp i rowów – km 45+000-47+400;
 • Wykonaniem robót ziemnych – DD28_1 km 0+000-0+152;
 • Roboty ziemne do KRZ – DD31;
 • Wykonaniem krawężnika kamiennego 15×30 – DK11-Rondo;
 • Wykonaniem krawężnika kamiennego 15×22 – DK11-Rondo;
 • Wykonaniem krawężnika kamiennego 20×30 – DK11-Zatoka autobusowa;
 • Wykonaniem krawężnika kamiennego 15×22 – DK11-Zatoka autobusowa;
 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa C8/10 – DK11-Rondo-pierścień;
 • Wykonaniem nawierzchni kruszywa C30/37 – DK11-Rondo-pierścień;
 • Wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20cm – DK25 km 0+050-0+693, Rondo wschód;
 • Przygotowaniem podłoża pod warstwę podbudowy z C1,5/2,0 – Węzeł Bobolice : Rondo zachód, L05 km 0+000-0+100, L01;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego JP seg.2 – Obiekt ES-39.1;
 • Betonowaniem ustroju nośnego JP seg.2 – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem poprzecznicy – Obiekt WD-41.4;
 • Betonowaniem poprzecznicy – Obiekt WD-41.4;
 • Montażem belek prefabrykowanych – Obiekt WD-41.4;
 • Wykonaniem zasypki przyczółka – Obiekt WD-41.4, WS-42.9;
 • Wykonaniem izolacji cienkiej przyczółków – Obiekt WS-42.9;
 • Wykonaniem izolacji płyty pod kapami chodnikowymi – Obiekt WS-42.9;
 • Wykonaniem iniekcji kabli sprężających – Obiekt WD-44.2;
 • Zbrojeniem poprzecznic – Obiekt WD-48.8;
 • Wykonaniem zbiornika – ZK-20;
 • Wykonaniem zbiornika – ZK-18;
 • Budową zbiornika ZB-80 – km 47+200;
 • Budową zbiornika ZB-85 – km 48+500;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-65 – km 40+200;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-74 – km 43+330;
 • Wykonaniem rowu melioracyjnego – km 43+019, 48+352;
 • Wykonaniem ściany z bloczków betonowych – Budynek Garażowo Warsztatowy;
 • Wykonaniem słupów żelbetowych – Budynek Garażowo Warsztatowy;
 • Wykonywaniem zasypki – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonaniem ściany z bloczków gazobetonowych – Budynek Garażowo Warsztatowy, Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem wykopu pod zbiorniki – Zewnętrzna instalacja LPG;
 • Budową oświetlenia drogowego – Węzeł Bobolice;
 • Budową kanału D33 (montaż wpustów) – km 48+400;
 • Montażem pierścieni odciążających i kratek – DK11;
 • Budową kanału D39 (montaż separatora) – Rondo DK11/DK25;
 • Budową kanału D39 (montaż osadnika) – Rondo DK11/DK25;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykopem – węzeł Głodowa;
 • Nasypem – km 42+800-42+900, DG146012Z;
 • Nasypem do KRZ – Węzeł Bobolice – Rondo zachód + L05 KM 0+000-0+100;
 • Roboty ziemne do KRZ – DD31;
 • Wykonaniem podbudowy bitumicznej AC 22P – 39+530-40+110 JP, 39+530-39+690 JL;
 • Wykonaniem warstwy wiążącej AC 16W – km 39+720-40+170 JL, 39+580-39+720 JL, 39+560-40+130 JP, 40+130-40+600 JP, 40+170-40+670 JL, 40+600-41+230 JP;
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej C5/6 – km 43+560-43+660 JL, 43+520-43+620 JP;
 • Humusowaniem skarp i rowów – km 45+000-47+400;
 • Wykonaniem warstwy GWN – km 47+775-48+300;
 • Wykonaniem drenażu – km 47+654-47+793 Pas rozdziału, 47+710-47+735 JL, 47+806-48+335 Pas rozdziału, 48+335-48+343 Pas rozdziału, 48+361-48+410 Pas rozdziału, DK11 – JL;
 • Wykonaniem krawężnika kamiennego 20×30 – DK11;
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki C1,5/2,0 gr. 18 i 22cm – DK11 km 0+000-0+280 JL;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego JP seg.2 – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem poprzecznic – Obiekt WD-41.4;
 • Betonowaniem poprzecznic – Obiekt WD-41.4;
 • Betonowaniem skrzydła – Obiekt WS-42.9;
 • Wykonaniem zasypki przyczółka – Obiekt WS-42.9;
 • Wykonaniem izolacji płyty pod kapami chodnikowymi – Obiekt WD-44.2;
 • Zbrojeniem kap chodnikowych – Obiekt WD-48.4;
 • Betonowaniem kap chodnikowych – Obiekt WD-48.4;
 • Zbrojeniem ścianek zaplecznych – Obiekt WD-48.8;
 • Betonowaniem ścianek zaplecznych – Obiekt WD-48.8;
 • Wykonaniem zbiornika – ZK-20;
 • Wykonaniem zbiornika – ZK-19;
 • Budową zbiornika ZB-83 – km 48+200;
 • Budową zbiornika ZB-85 – km 48+500;
 • Budową zbiornika ZB-73 – km 43+160;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-65 – km 40+200;
 • Wykonaniem rowu melioracyjnego – km 43+019, 48+352;
 • Wykonaniem ściany z bloczków betonowych – Budynek Administracyjno-Socjalny, Garażowo Warsztatowy;
 • Wykonaniem Zbrojenia – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem słupów żelbetowych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem ścian oporowych – Magazyn Materiałów Sypkich;
 • Wykonywaniem zasypki – Budynek Garażowo-Warsztatowy, Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Budową oświetlenia drogowego – Węzeł Bobolice;
 • Budową kanału D39 – Rondo DK11/DK25;
 • Wykonaniem regulacji pierścieni odciążających – km 44+200-44+800;
 • Budową Kanału D40 – DK11;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykopem – węzeł Głodowa;
 • Nasypem – km 42+800-42+900, 42+930-43+600, 47+775-48+300;
 • Nasypem do KRZ – Węzeł Bobolice Rondo zachód;
 • Wykonaniem Warstwy ulepszonego podłoża gr. 45cm – km 42+650-42+695, 42+810-42+835;
 • Stabilizacją podłoża w podstawie nasypu (TYP S 40cm) – km 42+835-42+865;
 • Wykonaniem GWN – km 42+950-43+100;
 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa C90/3 – km 43+600-44+800;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej C1,5/2 – Węzeł Głodowa, L04L km 0+050-0+320;
 • Wykonaniem ścieku monolitycznego – km 39+940-40+342 JP, 39+900-40+385 JL, 38+100-38+800;
 • Wykonaniem podbudowy bitumicznej AC 22P – km 40+750-40+970 JP, 40+110-40+750 JP, 39+970-40+630 JL, 39+690-39+970 JL;
 • Wykonaniem warstwy wiążącej AC 16W – km 40+670-42+360 JL;
 • Wykonaniem umocnienia rowu płytami ażurowymi – km 40+677,1-40+750 JL, 42+050-42+110 JL;
 • Humusowaniem skarp i rowów – km 45+800-47+400;
 • Wykonywaniem robót ziemnych – do KRZ – DD31;
 • Wykonaniem przepustu kołowego – PD-31-1, PD-31-2, Zarurowanie DD-31 km 0+216, Zarurowanie DD-31 km 0+242;
 • Wykonywaniem zasypki i budową murów – Obiekt WE-45.7, WD-48.4;
 • Betonowaniem ustroju nośnego – Obiekt WS-42.9, WD-47.4;
 • Wykonaniem ścianek zaplecznych – Obiekt WD-48.8;
 • Rusztowanie ustroju nośnego JP seg.2 – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego JP seg.2 – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem ścianek zaplecznych – Obiekt WD-48.8;
 • Zbrojeniem skrzydła oś B/JP – Obiekt WS-42.9;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego JL – Obiekt WS-42.9;
 • Zasypka przyczółka – Obiekt WS-42.9;
 • Wykonaniem zbiornika – ZK-20;
 • Wykonaniem zbiornika – ZK-19;
 • Budową zbiornika ZB-83 – km 48+200;
 • Budową zbiornika ZB-85 – km 48+500;
 • Budową zbiornika ZB-73 – km 43+160;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-65 – km 40+200-40+400;
 • Wykonaniem rowu melioracyjnego – km 48+352;
 • Wykonywaniem ściany z bloczków betonowych – Budynek Administracyjno-Socjalny, Garażowo Warsztatowy;
 • Wykonywaniem Zbrojenia – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonywaniem słupów żelbetowych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonywaniem zasypki – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Budową oświetlenia drogowego – Węzeł Bobolice;
 • Budową kanału D39 – Rondo DK11/DK25;
 • Budową Kanału D16 – km 43+000-43+100;
 • Budową Kanału D40 – DK11;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

Wrzesień 2022

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykopem – węzeł Głodowa;
 • Nasypem – km 42+800-42+900, 42+930-43+600, 47+775-48+300, DD31;
 • Wykonaniem Warstwy ulepszonego podłoża gr. 25cm – km 42+695-42+810, Węzeł Głodowa L03L 0+055-0+302,9;
 • Wykonaniem półmateraca – km 42+865-42+904;
 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa C90/3 – km 39+485-39+900;
 • Wykonaniem ścieku monolitycznego – km 40+997-41+051;
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej C5/6 – km 38+530-38+830, 47+525-47+730;
 • Wykonaniem drenażu podłużnego – km 42+000-42+311;
 • Humusowaniem skarp i rowów – km 45+800-47+400;
 • Odhumusowaniem – Rondo Zachód węzeł Bobolice;
 • Roboty ziemne – DK11-JL;
 • Wykonaniem umocnienia rowu – typ 2 – 46+375-46+518 JP, 46+228-46+312 JP, 46+109-46+166 JP, 45+940-46+033 P;
 • Wykonaniem umocnienia rowu – typ 3 – km 46+518-46+556 JP;
 • Wykonaniem drenażu – km 47+050-47+300 Pas Rozdziału;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego JP seg.2 – Obiekt ES-39.1;
 • Rusztowanie ustroju nośnego JP seg.2 – Obiekt ES-39.1;
 • Wykonywaniem zasypki i budową murów – Obiekt WD-47.4, WE-45.7, WD-48.4;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego – Obiekt WD-47.4;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego JL – Obiekt WS-42.9;
 • Betonowaniem ciosów – Obiekt WD-48.8;
 • Zbrojeniem ścianek zaplecznych – Obiekt WD-48.8;
 • Montażem łożysk – Obiekt ES-39.1;
 • Sprężaniem ustroju nośnego – Obiekt WD-44.2;
 • Zbrojeniem skrzydła oś B/JP – Obiekt WS-42.9;
 • Wykonaniem rowu melioracyjnego – km 47+308, 48+352;
 • Wykonaniem zbiornika – ZK-20;
 • Budową zbiornika ZB-83 – km 48+200;
 • Budową zbiornika ZB-85 – km 48+500;
 • Budową zbiornika ZB-73 – km 43+160;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-65 – km 40+200-40+400;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-64 – km 40+200;
 • Budową zbiornika PPOŻ – DW 171;
 • Wykonywaniem ściany z bloczków betonowych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonywaniem instalacji kanalizacji podposadzkowej – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonywaniem Zbrojenia – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonywaniem ścian oporowych – Magazyn Materiałów Sypkich;
 • Wykonywaniem stóp i ław fundamentowych – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonaniem zasypki fundamentów – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Budową oświetlenia drogowego – DW 171;
 • Budową kanału D39 – Rondo DK11/DK25;
 • Montażem wpustów deszczowych – km 43+200-43+400, 43+200-43+100;
 • Regulacją pierścieni odciążających – Rondo DK11/DK25;
 • Budową Kanału D16 – km 43+000-43+100;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykopem – węzeł Głodowa;
 • Nasypem – km 42+930-43+600, 42+800-42+900;
 • Wykonaniem Warstwy ulepszonego podłoża gr. 25cm – Węzeł Głodowa, L04L km 0+075-0+320;
 • Wbudowaniem przepustu kołowego – Węzeł Głodowa L03L, Węzeł Głodowa L04L;
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej C5/6 – km 44+250-44+450, 44+025-44+125, 38+530-38+830;
 • Wykonaniem drenażu podłużnego – km 41+600-42+000;
 • Wykonaniem umocnienia rowu – typ 2 – km 47+020-47+081 JP, 47+120-47+170JL, 46+375-46+428 JL;
 • Wykonaniem umocnienia rowu – typ 3 – Węzeł Bobolice, L04 km 0+072-0+114 JP;
 • Wykonaniem nawierzchni betonowej C30/37 – Rondo wschód – Węzeł Bobolice;
 • Wykonaniem frezowania nawierzchni asfaltowej – DK11;
 • Odhumusowaniem – DK11;
 • Humusowaniem skarp i rowów – km 45+800-47+400;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego JP seg.2 – Obiekt ES-39.1;
 • Sprężaniem ustroju nośnego JL seg.1 – Obiekt ES-39.1;
 • Wykonywaniem zasypki i budową murów – Obiekt WD-47.4, WD-44.2, WS-42.9;
 • Zbrojeniem przyczółków – Obiekt WD-48.8;
 • Betonowaniem przyczółka – Obiekt WD-48.8;
 • Betonowaniem ustroju nośnego – Obiekt WS-42.9, WD-44.2;
 • Montażem belek – Obiekt WD-47.4;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego – Obiekt WD-44.2; WS-42.9;
 • Montażem łożysk – Obiekt WD-48.8;
 • Budową zbiornika ZB-80 – km 47+200;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-65 – km 40+200-40+400;
 • Budową zbiornika ZB-73 – km 43+160;
 • Budową zbiornika ZB-85 – km 48+500;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-77 – 44+900;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-64 – km 40+200;
 • Wykonaniem rowu melioracyjnego – km 47+308, 48+352;
 • Wykonaniem zbiornika – ZK-17;
 • Budową zbiornika PPOŻ – DW 171;
 • Wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych ław i stóp fundamentowych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem zasypki fundamentów – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem ściany z bloczków betonowych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Zbrojeniem stóp i ław fundamentowych – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonywaniem ław i stóp fundamentowych – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Wykonywaniem ławy ścian oporowych – Magazyn Materiałów Sypkich;
 • Zbrojeniem ścian oporowych – Magazyn Materiałów Sypkich;
 • Budową oświetlenia drogowego – DW 171;
 • Montażem korpusu przepompowni P1 – km 44+150;
 • Montażem korpusu przepompowni P2 – km 45+000;
 • Regulacją pierścieni odciążających – km 44+700-45+000;
 • Budową kanału D39 – Rondo DK11/DK25;
 • Montażem wpustów deszczowych – km 43+200-43+400;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykopem – km 38+600-38+830, węzeł Głodowa, węzeł Bobolice, Obiekt WD-45.7;
 • Nasypem –39+212-39+390, 42+950-43+700, 47+775-48+300;
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej C5/6 – km 44+400-44+900;
 • Wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W – km 41+230-41+800 JP;
 • Wykonaniem Warstwy ulepszonego podłoża gr. 45cm – km 38+560-38+740;
 • Wykonaniem Warstwy ulepszonego podłoża gr. 25cm – km 38+740-38+830;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej – km 38+600-38+830;
 • Wykonaniem drenażu podłużnego – km 38+600-38+830;
 • Wbudowaniem przepustu drogowego PD-W-17 – Węzeł Głodowa L02P;
 • Wbudowaniem przepustu drogowego – km 47+299 JL, DK25 km 0+507;
 • Wbudowaniem przepustu drogowego PD-T-02 – km 47+308;
 • Wykonaniem drenażu – km 44+670-44+680 JL, 45+825-45+010 JL, 44+670-44+994,5 Pas rozdziału;
 • Wykonaniem umocnienia rowu – typ 3 – L03 Węzeł Bobolice km 0+076-0+105 JP, L01 Węzeł Bobolice km 0+090-0+156 JP i 0+100-0+156 JL;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego JL seg.1 – Obiekt ES-39.1;
 • Betonowaniem ustroju nośnego JL seg.1 – Obiekt ES-39.1;
 • Wykonywaniem zasypki i budową murów – Obiekt WD-47.4, WE-45.7;
 • Zbrojeniem poprzecznic – Obiekt WD-47.4;
 • Betonowaniem poprzecznic – Obiekt WD-47.4;
 • Zbrojeniem przyczółków – Obiekt WD-48.8;
 • Betonowaniem przyczółka – Obiekt WD-48.8;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego – Obiekt WD-44.2; WS-42.9;
 • Montażem desek gzymsowych – Obiekt WE-48.4;
 • Montażem krawężnika – Obiekt WD-48.4;
 • Budową zbiornika ZB-80 – km 47+200;
 • Budową zbiornika ZB-64 – km 40+200;
 • Budową zbiornika ZB-85 – km 48+500;
 • Budową zbiornika ZB-83 – km 48+220;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-77 – 44+900;
 • Wykonaniem rowu melioracyjnego – km 47+300;
 • Budową zbiornika PPOŻ – DW 171;
 • Wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych ław i stóp fundamentowych – Budynek Administracyjno-Socjalny;
 • Wykonaniem zbrojenia – Magazyn Materiałów Sypkich;
 • Wykonywaniem ławy ścian oporowych – Magazyn Materiałów Sypkich;
 • Zbrojeniem stóp i ław fundamentowych – Budynek Garażowo-Warsztatowy;
 • Budową oświetlenia drogowego – DW 171;
 • Budową kanału D9 – km 42+800;
 • Budową kanału D30 – km 47+300;
 • Regulacją pierścieni odciążających i kratek – Węzeł Bobolice;
 • Montażem osadnika OS15 – km 43+100;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykopem – km 38+600-38+830, węzeł Głodowa, węzeł Bobolice, Obiekt WD-45.7;
 • Nasypem –39+212-39+390, 42+950-43+700, 47+775-48+300, DP3580Z, DG146013Z;
 • Wykonaniem GWN – km 43+530-43+730, 44+680-44+800;
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej C5/6 – km 39+850-40+200, 40+200-40+400 JL;
 • Wykonaniem drenażu – 45+510-45+645 Pas rozdziału; 45+704-45+790 Pas rozdziału, 45+960-46+555 Pas rozdziału; 46+806-46+875 Pas rozdziału;
 • Wykonanie podbudowy AC22P – km 40+980-42+360 JP; 40+630-41+310 JL;
 • Wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W – km 41+800-42+360 JP;
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P – km 40+980-42+360 JP; 40+630-41+310 JL
 • Górną Warstwą Nasypu 45 cm – 43+530-43+730; 44+680-44+800;
 • Wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża 45 cm – 44+025-44+110;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej – km 44+025-44+110 ;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej – km 47+450-47+720 JP;
 • Wykonaniem umocnienia rowy – typ 2 – 46+995 – 47+090 JL;
 • Wykonaniem krawężnika betonowego 15×30 – DK25;
 • Wykonywaniem zasypki i budową murów – Obiekt WD-47.4, WE-45.7;
 • Zbrojeniem gzymsów – WE-41.0
 • Betonowaniem gzymsów – Obiekt WE-41.0;
 • Montażem desek gzymsowych – Obiekt WE-41.0;
 • Zbrojeniem przyczółków – Obiekt WD-48.8;
 • Betonowaniem przyczółka – Obiekt WD-48.8;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego seg.1 JL – Obiekt ES.39-1;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego – Obiekt WD-44.2; WS-42.9;
 • Zbrojeniem poprzecznic – WD-47.4;
 • Montażem kotew talerzowych – WD-48.8;
 • Budową zbiornika ZB-80 – km 47+200;
 • Budową zbiornika ZB-60 – km 38+800;
 • Budową zbiornika ZB-64 – km 40+200;
 • Budową zbiornika ZB-85 – km 48+500;
 • Budową zbiornika ZB-83 – km 48+220;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-87 – 48+350;
 • Wykonaniem zbiornika ZK-17
 • Budową zbiornika PPOŻ – DW 171;
 • Wykonaniem stóp i ław fundamentowych – OD Bobolice
 • Wykonaniem zbrojenia – OD Bobolice;
 • Budową oświetlenia drogowego – DK 25 km 0+000-0+500;
 • Budową kanału D39 – rondo DK11;
 • Budową kanału D9 – km 42+800;
 • Budową kanału D30 – km 47+300;
 • Budową kanału D15 – km 43+100;
 • Montażem osadnika OS15 – km 43+100;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

Sierpień 2022

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykopem – km 38+600-38+830, węzeł Głodowa, węzeł Bobolice, Obiekt WD-45.7;
 • Nasypem – km 42+950-43+700, 39+212-39+390, DP3580Z, DG146013Z;
 • Warstwa mrozoochronna – km 44+250-44+620;
 • Wykonaniem GWN – km 39+899-40+401;
 • Wykonaniem podbudoy pomocniczej C5/6 – km 39+485-39+850, 40+200-40+400 JL;
 • Wykonaniem drenażu – Węzeł Bobolice, L01 0+000-0+060 JP, L04 0+160-0+217, DK25 0+037-0+110 JP, km 0+063-0+078 JP, 0+223-0+325 JP, 0+110-0+158 JP, 0+037-0+165 JL, 38+429-38+600 Pas Rozdziału, 38+429-38+700 JP;
 • Wykonanie podbudowy AC22P – km 42+025-42+375 JL;
 • Wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W – km 45+000-45+580 JL, 46+900-47+350 JP;
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P – km 46+740-47+350 JL;
 • Humusowaniem skarp i rowów – km 45+800-47+400 JL;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej – km 47+450-47+720 JP;
 • Wbudowaniem przepustu kołowego – zarurowanie – L04 0+179, L01 0+125;
 • Wykonaniem krawężników kamiennych 15×22 cm – DK25 rondo wschód;
 • Wykonaniem krawężników kamiennych 15×30 cm (na płasko) – DK25 – rondo wschód;
 • Wykonaniem krawężnika betonów – DK25;
 • Wykonaniem przepustów – zarurowanie – L04 0+179, L01 0+125;
 • Wykonaniem izolacji z ustroju z papy – warstwa ochronna – Obiekt WD-48.4;
 • Wykonywaniem zasypki i budową murów – Obiekt WD-41.4, WE-45.7;
 • Betonowaniem przyczółka – Obiekt WD-48.8;
 • Zbrojeniem przyczółka – Obiekt WD-48.8;
 • Montażem belek – Obiekt WS-42.9;
 • Betonowaniem skrzydła – Obiekt WS-42.9;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego seg.1 JL – Obiekt ES.39-1;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego – Obiekt WD-44.2;
 • Betonowaniem gzymsów – Obiekt WE-41.0;
 • Montażem łożysk – Obiekt WS-39.1;
 • Montażem desek gzymsowych – Obiekt WE-41.0;
 • Budową zbiornika ZB-74 – km 43+300;
 • Budową zbiornika ZB-60 – km 38+800;
 • Budową zbiornika ZB-64 – km 40+200;
 • Wykonaniem rowu melioracyjnego – km 48+308;
 • Budową zbiornika PPOŻ – DW 171;
 • Budynek administracyjno-biurowy – fundament – OD Bobolice;
 • Budynek garażowo-warsztatowy – Podkłady z betonu C8/10 – OD Bobolice
 • Magazyn materiałów sypkich – Podkłady z betonu C8/10 – OD Bobolice;
 • Budynek garażowo-warsztatowy – Zbrojenie – OD Bobolice;
 • Budową kanału D1 – km 38+800;
 • Budową kanału D34 – DW 171;
 • Budową kanału D15 – km 43+100;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykopem – km 38+600-38+830, węzeł Głodowa, węzeł Bobolice;
 • Nasypem – km 40+000-40+400, 42+950-43+700, 39+212-39+390, 47+775-48+300;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej – km 38+280-38+600;
 • Wykonaniem Warstwy Ulepszonego podłoża gr. 45cm – km 38+560-38+740 JP;
 • Wykonaniem drenażu – Węzeł Bobolice, L01 0+000-0+060 JP, L04 0+160-0+217, DK25 0+037-0+110 JP, km 0+063-0+078 JP, 0+223-0+325 JP, 0+110-0+158 JP, 0+037-0+165 JL, 48+825-49+287 Pas Rozdziału, 48+825-48+990,5 JL, 49+049-49+180 JL;
 • Wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W – km 45+580-46+390 JL, 46+390-46+900 JP, 45+040-45+550 JP;
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P – km 46+890-47+420 JP, 446+390-46+740 JL;
 • Humusowaniem skarp i rowów – Węzeł Bobolice;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki C1,5/2,0 gr. 18 i 22cm – Węzeł Bobolice: L0, L03, DK25;
 • Umocnieniem rowów typ 2 – km 46-112,9-46+160 JL, 46+216,9-46+341,2 JL;
 • Wykonaniem izolacji z ustroju z papy – Obiekt WE-45.7, WD-48.4;
 • Wykonywaniem zasypki i budową murów – Obiekt WD-44.2, WE-45.7;
 • Zbrojeniem przyczółka – Obiekt WD-48.8;
 • Betonowaniem poprzecznic – Obiekt WS-42.9;
 • Zbrojeniem poprzecznic – Obiekt WS-42.9;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego seg.1 JL – Obiekt ES.39-1;
 • Sprężaniem ustroju JP seg. 1 – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem gzymsów – Obiekt WE-41.0;
 • Betonowaniem gzymsów – Obiekt WE-41.0;
 • Budową zbiornika ZB-74 – km 43+300;
 • Budową zbiornika ZB-60 – km 38+800;
 • Budową zbiornika ZB-64 – km 40+200;
 • Budową zbiornika PPOŻ – DW 171;
 • Budową kanału D1 – km 38+800;
 • Budową kanału D21 – km 44+750;
 • Budową kanału D15 – km 43+100;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykopem – km 38+550-38+800, węzeł Głodowa, węzeł Bobolice;
 • Nasypem – km 40+000-40+400, 42+950-43+700, 39+212-39+390, 47+775-48+300, DP3580Z, DG146013Z;
 • Wykonaniem drenażu podłużnego – km 44+250-44+680 JL, 44+217-44+680 Pas rozdziału;
 • Wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W – km 45+880-46+380 JP, 45+550-45+880;
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P – km 44+990-45+030 JP, 44+980-45+290 JP, 46+400-46+890 JP;
 • Wykonaniem Podbudowy pomocniczej C5/6 – km 39+700-39+850 JL;
 • Wykonaniem podbudowy z C3/4 – DK25 0+050-0+150;
 • Wykonaniem warstwy podbudowy z C90/3 gr. 20cm – km 47+350-47+475;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki C1,5/2,0 gr. 18 i 22cm – L04 w. Bobolice 000+0+160 i 0+160-0+325, Rondo Wschód, DK25 0+550-0+693;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej – DK 25 0+050-0+150;
 • Wykonaniem drenażu – km 48+825-49+287 Pas Rozdziału, 48+825-48+990,5 JL, 49+049-49+180 JL;
 • Humusowaniem skarp i rowów – Węzeł Bobolice;
 • Wbudowaniem przepustu kołowego – Zarurowanie TG km 48+361 JL;
 • Wykonaniem izolacji z papy + warstwa ochronna – PMZ-48.1, PMZ-48.05;
 • Wykonywaniem zasypki i budową murów – Obiekt WD-44.2, WE-45.7;
 • Betonowaniem przyczółka – Obiekt WS-42.9;
 • Zbrojeniem poprzecznic – Obiekt WS-42.9;
 • Montażem łożysk – Obiekt ES-39.1, WS-42.9;
 • Sprężaniem ustroju JP seg.1 – montaż splotów – Obiekt ES.39-1;
 • Wykonywaniem izolacji z papy – Obiekt WE-45.7;
 • Zbrojeniem gzymsów – Obiekt WE-41.0;
 • Wykonaniem zbiornika kompensacyjnego – ZK-12;
 • Budową zbiornika ZB-85 – km 48+515;
 • Budową zbiornika ZB-80 – km 39+250;
 • Budową zbiornika ZB-73 – km 43+160;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-86 – km 48+535;
 • Budową kanału D1 – km 38+200-38+400;
 • Montażem wpustów – węzeł Bobolice;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykopem – km 38+550-38+800, węzeł Głodowa, węzeł Bobolice;
 • Nasypem – km 40+000-40+400, 42+950-43+700, 39+212-39+390, Rondo wschód; CPR, L05L, węzeł Bobolice, 47+775-48+300;
 • Wykonaniem drenażu podłużnego – km 41+051-41+180 Pas rozdziału, 41+050,77-41+180 JP, 41+048,30-41+180 JL,44+250-44+680 JL, 44+217-44+680 Pas rozdziału;
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P – km 45+290-45+930 JL;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej – km 38+280-38+540, 39+485-39+640, 39+720-39+899;
 • Wykonaniem Podbudowy pomocniczej C5/6 – km 41+000-41+180;
 • Wykonaniem podłoża pod konstrukcje (G1) – km 43+730-43+760, 44+460-44+520, 44+620-44+680;
 • Wykonaniem Podbudowy C90/3 – 45+625-45+775, 46+880-47+300;
 • Wykonaniem ścieku monolitycznego – km 41+594-41+800 Pas rozdziału, 41+735-41+800 JP, 41+412-41+447 JP, 41+414-41+450 JL, 40+645-40+790 JP, 40+610-40+720 JL;
 • Wykonaniem przepustu PD 28-2 – DD-28 km 0+666,30;
 • Humusowaniem skarp i rowów – Węzeł Bobolice;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej – km 47+450-47+720;
 • Wykonaniem Podbudowy z C5/6 – km 47+300-47+475;
 • Wykonaniem warstwy podbudowy z C90/3 gr. 20cm – km 47+000-47+475;
 • Profilowaniem rowów pod umocnienie typu 2 i 3 – km 46+000-47+300;
 • Umocnieniem rowów typu 2 – 48+990-49+039, L04 węzeł Bobolice 0+077-0+125;
 • Ułożeniem bentomaty – typ 1 – DK25 0+550-0+650 JP;
 • Wykonaniem ścieku ślizgowego – km 47+275-47+400;
 • Wbudowaniem przepustu kołowego – PD W-26 – przepust drogowy, PD T-04 – przepust drogowy, PD T-03 – przepust drogowy;
 • Betonowaniem ustroju nośnego – Obiekt ES-39.1;
 • Wykonywaniem zasypki i budową murów – Obiekt WD-44.2, WE-44.2;
 • Wykonywaniem izolacji z papy termozgrzewalnej – Obiekt WE-45.7;
 • Zbrojeniem przyczółka – Obiekt WS-42.9;
 • Wykonywaniem chudziaka pod płyty przejściowe – Obiekt WE-41.0;
 • Montażem łożysk – Obiekt WD-47.4, WS-42.9;
 • Wykonywaniem ławy murów oporowych – Obiekt WD-41.4;
 • Betonowaniem płyty przejściowej – PMZ-48.1;
 • Wykonywaniem rowu melioracyjnego – km 48+308;
 • Budową zbiornika ZB-85 – km 48+515;
 • Budową zbiornika ZB-80 – km 39+250;
 • Budową zbiornika ZB-73 – km 43+160;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-86 – km 48+535;
 • Budową kanału D1 – km 38+200-38+400;
 • Montażem wpustów – węzeł Bobolice;
 • Wykonaniem zbiornika kompensacyjnego – ZK-15, ZK-17;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych.

Lipiec 2022

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykopem – km 38+550-38+750, L02, L05, DD26(rowy);
 • Nasypem – km 40+000-40+400, 42+950-43+700, 47+700 – 48+400, 49+200 – 49+287, L03, L04, L05;
 • Wykonaniem przepustu PD WA-17 – km 41+100;
 • Wykonaniem przepustu PD WA-18 – km 41+130;
 • Wykonaniem przepustów PD-26 – DG146012Z;
 • Wykonaniem drenażu podłużnego – km 39+485-39+943 Pas rozdziału, 39+485-39+640, 39+680-39+900 JP, 39+705-39+899 JL, 38+290-38+425 JP + Pas rozdziału;
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki C5/6 – km 45+625-45+775, 46+625-46+880 JP, 46+720-46+880 JL;
 • Wykonaniem warstwy WUP gr. 45cm – km 45+625-45+775;
 • Humusowaniem skarp i rowów – DK25;
 • Wykopem – uciąglenie KRZ – km 46+880-47+050;
 • Wykonaniem warstwy WUP gr. 25cm – km 46+880-47+050;
 • Umocnieniem rowów typ 2 (rów szczelny) – DK25;
 • Umocnieniem rowów typ 3 (rów szczelny) – DK25;
 • Odhumusowaniem – ZK-15;
 • Betonowaniem filarów – Obiekt WD-48.8;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego – Obiekt WD-44.2, ES-39.1;
 • Wykonywaniem zasypki i budową murów – Obiekt WE-41.0, WD-45.0, WE-45.7;
 • Wykonywaniem izolacji z papy termozgrzewalnej – Obiekt WE-45.7;
 • Wykonywaniem zasypki przyczółka – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem przyczółka – Obiekt WS-42.9;
 • Betonowaniem skrzydła – Obiekt WS-42.9;
 • Zbrojeniem płyty przejściowej – PMZ-48.05;
 • Betonowaniem płyty zespalającej – PMZ-48.05;
 • Betonowaniem płyty przejściowej – PMZ-48.05;
 • Wykonywanie betonu niekonstrukcyjnego pod płyty przejściowe – PMZ-48.05;
 • Budową zbiornika ZB-85 – km 48+515;
 • Budową zbiornika ZB-63 – km 39+250;
 • Budową zbiornika ZB-86 – km 48+535;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-87 – km 48+700;
 • Budową kanału D1 – km 38+200-38+400;
 • Budową kanału D20 – km 44+700;
 • Wykonywaniem montażu wpustów deszczowych wraz z przykanalikami – węzeł Bobolice;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykopem – km 38+550-38+750, 48+800 – 49+100, L02, L05;
 • Nasypem – km 40+000-40+400, 42+950-43+700, 47+700 – 48+400, 49+200 – 49+287, L03, L04, L05;
 • Wykonaniem przepustu PD-27_1-1 – DD-27_1;
 • Wykonaniem przepustu PD-27_1-2 – DD-27_1;
 • Wykonaniem przepustu PD WA-19 – km 44+300 JP;
 • Wykonaniem KRZ – profilacja i zagęszczanie – uciąglenie pod obiektem – Obiekt WE-45.7;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej – km 48+505-48+775;
 • Wykonaniem przepustów – PD W-23;
 • Wyprofilowaniem rowów pod umocnienia prefabrykatami – km 45+850-46+035 JL; 46+112-46+160 JL, 46+217-46+341 JL, 46+375-46+428 JL;
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki C5/6 – km 46+428-46+625 JP, 46+472-46+720 JL, 46+050-46+300;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej C1,5/2,0 – DD29 1+450-1+879;
 • Humusowaniem skarp i rowów – DK25;
 • Ułożeniem bentomaty na dnie rowu – DK25;
 • Wykonaniem umocnienia rowów typu 2 – DK25;
 • Wykonaniem zbiornika – ZK-13.2;
 • Betonowaniem filarów – Obiekt WD-48.8;
 • Wykonywaniem izolacji przyczółka – Obiekt ES-39.1;
 • Wykonywaniem zasypki przyczółka – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego – Obiekt WD-44.2, ES-39.1;
 • Wykonywaniem izolacji z papy termozgrzewalnej – Obiekt WE-45.7;
 • Zbrojeniem przyczółka – Obiekt WS-42.9;
 • Wykonywaniem zasypki i budową murów – Obiekt WE-41.0;
 • Wykonywaniem zasypki – PMZ-48.1;
 • Budową zbiornika ZB-85 – km 48+515;
 • Budową zbiornika ZB-60 – km 38+800;
 • Budową zbiornika ZB-86 – km 48+535;
 • Budową zbiornika ZB-74 – km 43+300;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-86 – km 48+535;
 • Budową kanału D1 – km 38+200-38+400;
 • Budową kanału D25 – km 45+700;
 • Budową kanału D24 – km 45+700;
 • Wykonywaniem montażu Osadnika OS 37 – km 48+700;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykopem – km 38+550-38+750, 48+800 – 49+100, L02;
 • Nasypem – km 40+000-40+400, 42+950-43+700, 47+700 – 48+400, 49+200 – 49+287, L03, L04, L05, DK25;
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej C5/6 – km 40+400-40+775, 38+120-38+280;
 • Wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża WUP gr. 45 cm – km 38+375-38+425;
 • Wykonaniem GWN – km 47+050–47+360;
 • Wykonaniem ścieku monolitycznego – km 41+826,09-42+365 JP, 42+500-42+575,02 JP, 41+826,09-42+600 Pas rozdziału, 37+672,85-38+120 Pas rozdziału;
 • Wykonaniem przepustu PD-28_3-2 – DD-28_3;
 • Wykonaniem zbiornika – ZK-12, ZK-13.2;
 • Wykonaniem KRZ – profilacja i zagęszczanie – DD29;
 • Wykonaniem Warstwy Ulepszonego Podłoża – km 48+800-49+100;
 • Wykonaniem drenażu – km 47+500-47+735JL, 47+500-47+735JP, 47+500-47+654 Pas rozdziału;
 • Ułożeniem bentomaty na dnie rowu – DK25 0+150-0+250 JP;
 • Wykonaniem umocnienia rowów typu 2 – DK25 0+150-0+250 JP;
 • Betonowaniem ciosów – Obiekt ES-39.1, WD-47.4;
 • Wykonywaniem izolacji przyczółka – Obiekt ES-39.1;
 • Wykonywaniem zasypki przyczółka – Obiekt ES-39.1;
 • Betonowaniem przyczółka –Obiekt WD-47.4, WS-42.9;
 • Zbrojeniem przyczółka – Obiekt WS-42.9;
 • Montażem łożysk – Obiekt WD-41.4;
 • Wykonywaniem zasypki i budową murów – Obiekt WE-41.0, WD-44.2;
 • Zbrojeniem podpór – Obiekt WD-48.8;
 • Budową zbiornika ZB-85 – km 48+515;
 • Budową zbiornika ZB-60 – km 38+800;
 • Budową zbiornika ZB-86 – km 48+535;
 • Budową zbiornika ZB-74 – km 43+300;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-86 – km 48+535;
 • Stabilizacją dróg technologicznych gr. 25cm – OD;
 • Budową kanału D1 – km 38+200-38+400;
 • Budową kanału D24 – km 45+700;
 • Montażem kratek żeliwnych na wpustach deszczowych – km 41+800-42+300;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wywozem zrębków – km 44+200, 39+025;
 • Przygotowaniem podłoża i wykonaniem półmateraca – km 42+928-43+080;
 • Wykopem – km 38+360-38+600, 44+400-44+700, 48+800 – 49+100, L02;
 • Nasypem – km 40+000-40+400, 42+950-43+700, 47+700 – 48+400, 49+200 – 49+287, L03, L04, L05, DK25, PMZ 46.8;
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej C5/6 – km 41+380-41+750P, 41+180-41+750L;
 • Wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża WUP gr. 25 cm – km 38+280-38+375, 39+485-39+640;
 • Wykonaniem GWN – km 46+530–46+800;
 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa C90/3 – km 45+325-45+625 JP, 46+200-46+400 JP;
 • Wykonaniem przepustów – PD-28, PD-28.1-1;
 • Wykonaniem zbiornika – ZK-12;
 • Wykonaniem KRZ – profilacja i zagęszczanie – DD29;
 • Wykonaniem ścieku trójkątnego – km 45+990-46+400, 45+000-45+541;
 • Betonowaniem ciosów – Obiekt ES-39.1, WD-41.4;
 • Wykonywaniem izolacji przyczółka – Obiekt ES-39.1;
 • Wykonywaniem zasypki przyczółka – Obiekt ES-39.1;
 • Wykonywaniem zasypki i budową murów – Obiekt WD-45.0, WE-41.0, WD-44.2;
 • Betonowaniem fundamentów – Obiekt WD-48.8;
 • Betonowaniem skrzydeł – PMZ-48.05;
 • Zbrojeniem przyczółka – Obiekt WS-42.9;
 • Wykonaniem izolacji bitumicznej – Obiekt WE-45.7;
 • Budową zbiornika ZB-64 – km 40+200;
 • Budową zbiornika ZB-60 – km 38+800;
 • Budową zbiornika ZB-86 – km 48+535;
 • Budową zbiornika ZB-74 – km 44+720;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-86 – km 48+535;
 • Budową kanału D20 – km 44+350-44+800;
 • Montażem wylotów DN200 – km 41+500-42+300;
 • Montażem kratek żeliwnych na wpustach deszczowych – km 46+100-46+500;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych.

Czerwiec 2022

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wywozem zrębków – km 48+500, 44+200;
 • Przygotowaniem podłoża i wykonaniem półmateraca – km 42+922-43+080;
 • Wykopem – km 38+360-38+600, 44+400-44+700, L02, km 48+800–49+100;
 • Nasypem – km 40+000 – 40+400, 42+950–43+700, 46+500-(PMZ 46.5), 46+800-(PMZ 46.8), L03, L04, L05, DK 25, 47+700-48+400, 49+200-49+287;
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej C5/6 – km 41+180-41+380 P, 42+280-42+600;
 • Wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża WUP gr. 25 cm – km 47+475-47+735;
 • Wykonaniem geomateraca – DP3580Z;
 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa C5/6 – km 45+250-45+625 JP;
 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa C90/3 – km 45+000+45+625 JL;
 • Wykonaniem drenażu – km 48+475–48+767 PD, 48+450–48+469,5 P, 48+475-48+573 P, 48+634-48+775 P, 48+450-48+469,44 L, 48+475–48+529,94 L, 48+604-48+775 L;
 • Ułożeniem bentomaty na dnie rowu – DK25 0+50-0+150 JP;
 • Wykonaniem umocnienia rowów typu 2 – DK25 0+50-0+150 JP;
 • Wykonaniem zbiornika – ZK-13.2;
 • Betonowaniem ciosów – ES-39.1;
 • Izolacją przyczółka – ES-39.1;
 • Betonowaniem ustroju nośnego – Obiekt WD-48.4;
 • Betonowaniem fundamentów – Obiekt WD-48.8;
 • Zbrojeniem fundamentów – Obiekt WD-48.8;
 • Betonowaniem skrzydeł – PMZ-48.1;
 • Wykonywaniem zasypki i budową murów – Obiekt WE-41.0;
 • Wykonywaniem zasypki przyczółka – Obiekt ES-39.1;
 • Zbrojeniem i betonowaniem przyczółka – Obiekt WS-42.9;
 • Budową zbiornika ZB-64 – km 40+200;
 • Budową zbiornika ZB-60 – km 38+800;
 • Budową zbiornika ZB-86 – km 48+535;
 • Budową zbiornika ZB-76 – km 44+720;
 • Budową kanału hydrotechnicznego KH-86 – km 48+535;
 • Budową kanału D20 – km 44+350-44+800;
 • Budową wpustów drogowych – 40+200-40+400;
 • Regulacją pierścieni odciążających na wpustach – km 46+100-46+500;
 • Montażem wylotów DN200 – km 46+100-46+500;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykopem – km 38+335-38+550, 39+525-39+750,44+400-44+600, L02, km 48+800 – 49+100;
 • Nasypem – km 43+088 – 43+530, 47+700 – 48+300, 47+700-48+400, 49+200-49+287, L04, L05, DK25, L03;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej – km 38+200-38+235, 40+450–40+610;
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej C5/6 – km 43+760-43+900;
 • Wykonaniem drenażu podłużnego – km 40+450 – 40+610, 42+399-42+485;
 • Wykonaniem przepustu – L01 w. Bobolice – PD W-25;
 • Wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża WUP gr. 20 cm – DK25 0+050-0+150;
 • Wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża WUP gr. 25 cm – DK25 0+150-0+350;
 • Wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża WUP gr. 45 cm – DK25 0+350-0+430;
 • Wykonaniem półmateraca geosyntetycznego – DP 358OZ 0+351-0+385;
 • Profilowaniem dna rowu – DK25 0+050-0+600;
 • Wykonaniem zbiornika – ZK-13.2;
 • Betonowaniem ciosów – ES-39.1;
 • Izolacją bitumiczną – ES-39.1;
 • Betonowaniem przyczółka A – Obiekt WD-41.4;
 • Zbrojeniem przyczółka A – Obiekt WD-47.4;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego – Obiekt WD-48.4;
 • Zbrojeniem fundamentów – Obiekt WD-48.8;
 • Izolacją płyty zespalającej – TG8;
 • Izolacją płyty zespalającej + warstwą ochronną – PMZ-46.5, PMZ-46.8;
 • Wykonywaniem zasypki i budową murów – Obiekt WE-41.0, WD-44.2;
 • Zbrojeniem przyczółka A JL – Obiekt WS-42.9;
 • Betonowaniem ław uciąglających – Obiekt WE-45.7;
 • Budową zbiornika ZB-80 – km 47+500;
 • Budową zbiornika ZB-60 – km 38+800;
 • Budową zbiornika ZB-86 – km 48+535;
 • Budową zbiornika ZB-76 – km 44+720;
 • Przebudową linii wysokiego napięcia – km 40+200;
 • Budową kanału D20 – km 44+350-44+450;
 • Budową wpustów drogowych – DK25;
 • Montażem osadnika OS21 – km 44+700;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wywozem zrębków – km 44+200;
 • Wykopem – km 38+335-38+550, 39+525-39+750,44+400-44+600, L01, OD, km 48+800 – 49+100;
 • Nasypem – km 43+088 – 43+530, 47+700 – 48+300, L04, L05, DK25,OD;
 • Wykonaniem GWN – km 40+610 – 40+775;
 • Wykonaniem drenażu podłużnego – km 40+450 – 40+610;
 • Wykonaniem zbiornika kompensacyjnego – ZK-13.3;
 • Odhumusowaniem – L03L, DD32;
 • Wykonaniem przepustu – L01 w. Bobolice – PD W-22;
 • Betonowaniem skrzydła I – ES-39.1;
 • Wykonywaniem zasypki i budową murów oporowych– Obiekt WE-41.0, WD-44.2, WD-45.0;
 • Zbrojeniem fundamentów – Obiekt WD-48.8;
 • Montażem prefabrykatów – Obiekt WE-45.7;
 • Zbrojeniem przyczółka A – Obiekt WD-47.4;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego – Obiekt WD-48.4;
 • Betonowaniem fundamentów – Obiekt WS-42.9;
 • Betonowaniem fundamentów A – Obiekt WD-48.8;
 • Betonowaniem płyt przejściowych – PMZ-46.5;
 • Zbrojeniem płyt przejściowych – PMZ-46.8;
 • Betonowaniem fundamentu wlot/wylot – PMZ-48.1;
 • Zbrojeniem przyczółka – Obiekt WS-42.9;
 • Budową zbiornika ZB-82 – km 47+500;
 • Budową zbiornika ZB-83 – km 48+250;
 • Budową zbiornika ZB-86 – km 48+500;
 • Budową kanału hydrotechnicznego(ZB-82) – km 47+450;
 • Przebudową linii wysokiego napięcia – km 40+200;
 • Budową kanału D31 – km 47+450;
 • Regulacją pierścieni odciążających – km 41+500-42+300, 37+700-38+200;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Zakończeniem wymiany gruntu – km 39+698- 39+751, 44+387- 44 + 436;
 • Wykopem – km 38+335-38+550, 39+525-39+750,44+400-44+600, L01, OD, km 48+800 – 49+100;
 • Nasypem – km 43+088 – 43+530, L04, L05, DK25, km 47+700 – 48+300, OD;
 • Wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża gr.25cm – km 40+450 – 40+590;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej- km 41+180 – 41+630, 38+200 – 38+235;
 • Wykonaniem drenażu podłużnego – km 38+120 – 38+300;
 • Wykonaniem zbiornika kompensacyjnego – ZK-13.3;
 • Odhumusowaniem – L03L, DD32, OD;
 • Wykonywaniem zasypki i budową murów – Obiekt WE-41.0;
 • Zbrojeniem fundamentów – Obiekt WD-48.8, WS-42.9;
 • Montażem prefabrykatów – Obiekt WE-45.7, PMZ-48.05, PMZ-48.1;
 • Zbrojeniem przyczółka A – Obiekt WD-41.4, WD-47.4;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego – Obiekt WD-48.4;
 • Betonowaniem fundamentów – Obiekt WS-42.9;
 • Betonowaniem płyty zespalającej – PMZ-46.8, TG-8;
 • Betonowaniem płyt przejściowych – PMZ-46.5;
 • Betonowaniem ław murów oporowych – Obiekt WD-44.2, WD-45.0;
 • Izolacją przepustu z warstwą ochronną – PMZ-41.75, PMZ-42.3, PMZ-42.55;
 • Budową zbiornika ZB-79 – km 44+600;
 • Budową zbiornika ZB-82 – km 47+500;
 • Budową zbiornika ZB-76 – km 44+700;
 • Budową zbiornika ZB-86 – km 48+500;
 • Budową zbiornika ZB-85 – km 48+500;
 • Budową wpustów deszczowych wraz z przykanalikami – km 0+050+0+430, DK25, 47+050-47+350;
 • Budową kanału hydrotechnicznego(ZB76) – km 44+400;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wymianą gruntu – km 39+698- 39+751, 44+387- 44 + 436;
 • Wykopem – km 39 + 500, 44+400 – 44 + 600, L01, OD, km 48+800 – 49+100;
 • Nasypem – km 43+088 – 43+530, 46+500 – 47+340, L04, L05, DK25, km 47+700 – 48+300;
 • Wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża gr. 45cm – km 38+200 – 38+235;
 • Wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża gr. 25cm – km 40+401 – 40+450, 41+400 – 41+460;
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej- km 43+965 – 44+025, 45+340 – 45+640
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej z cementem C5/6- km 44+175 – 44+245;
 • Wykonaniem drenażu podłużnego – km 41+100 – 41+400, 41+400 – 41+460;
 • Wykonaniem warstwy podbudowy C5/6 – km 45+965+46+472 JL, 45+965+46+428 JP;
 • Wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża gr. 25 cm – km 45+340+45+425 JP;
 • Wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża gr. 45cm – km 45+590+45+640 JL, 45+425-45+640 JP;
 • Wykonaniem warstwy WUP gr. 25cm – km 480+640 – 48+680;
 • Wykonaniem warstwy WUP gr. 45cm – km 48+505 – 48+640, 48+680 – 48+775;
 • Wykonaniem zbiornika kompensacyjnego – ZK-13.3;
 • Betonowaniem filarów E/JL – Obiekt ES-39.1;
 • Izolacją fundamentów oś G i H – Obiekt ES-39.1;
 • Wykonaniem zasypki fundamentów G – Obiekt ES-39.1;
 • Budową muru oporowego – Obiekt WE-41.0;
 • Wykonywaniem zasypki – Obiekt WE-41.0, TG-8;
 • Zbrojeniem fundamentów – Obiekt WS-42.9, WD-48.8;
 • Montażem łożysk – Obiekt WD-45.0;
 • Montażem prefabrykatów – Obiekt WE-45.7;
 • Zbrojeniem przyczółka C – Obiekt WD-47.4;
 • Betonowaniem przyczółka C – Obiekt WD-47.4;
 • Zbrojeniem ustroju nośnego – Obiekt WD-48.4;
 • Izolacją płyty – PMZ-43.0;
 • Wykonywaniem zasypki wewnątrz przepustu – PMZ-43.0, PMZ-47.3, PMZ-48.4;
 • Betonowaniem ławy – PMZ-48.1;
 • Wykonywaniem betonu niekonstrukcyjnego pod płyty przejściowe – PMZ-46.5;
 • Betonowaniem płyt przejściowych – PMZ-42.3;
 • Budową zbiornika ZB-79 – km 44+600;
 • Budową zbiornika ZB-82 – km 47+500;
 • Budową zbiornika ZB-76 – km 44+700;
 • Budową zbiornika ZB-86 – km 48+500;
 • Budową zbiornika ZB-85 – km 48+500;
 • Budową kanału D21 wraz z wpustami – km 44+800+44+900;
 • Montażem wlotu i wylotu ZB79 – km 46+400;
 • Budową kanału D28 – km 47+125;

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych.

Maj 2022

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Zrębkowaniem – km 48+500,
 • Wykopem – km 39+600-39+800, 44+200 – 44+600, DK25, L01, OD, 48+800- 49+200,
 • Nasypem – km 42+300-42+650, 43+080 – 43+530, 46+500 – 47+340, L04, L05, DK25, 47+700 – 48+300,
 • Wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża gr. 25 cm – 41+180 – 41+265, 41+315 – 41+460, 42+420 – 42+485,
 • Wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża gr. 45 cm – 41+265 – 41+315, 42+399 – 42+200
 • Wykonaniem GWN – km 41+626 – 41+750, 42+300 – 42+399, 45+965 – 46+500,
 • Odhumusowaniem i przygotowaniem podłoża – Rondo Zachód – Węzeł Głodowa,
 • Wbudowaniem przepustu PD-27-2 – DD-27,
 • Wykonaniem warstwy podbudowy C5/6 – 45+775 – 45+965, 45+000 – 45+340,
 • Odhumusowaniem – 48+920 – 49+176,
 • Betonowaniem skrzydła przyczółka w si A/JL – obiekt ES.39.1
 • Betonowaniem przyczółka I/JL – obiekt ES.39.1
 • Izolacją ław fundamentowych i filarów D – ES-39.1
 • Zbrojeniem przyczółka I/JL i filarów E/JL i skrzydła A/JL – obiekt ES-39.1
 • Zbrojeniem UN – obiekt WD-48.4
 • Zbrojeniem przyczółka C – obiekt WD-47.4
 • Zbrojeniem przyczółka A – obiekt 41.4
 • Wykonaniem betonu podkładowego pod płyty przejściowe – PMZ-41.75, PMZ-42.55
 • Betonowaniem płyt przejściowych – PMZ-41.75, PMZ-42.55
 • Betonowaniem płyty zespalającej – PMZ-46.5
 • Zbrojeniem płyt przejściowych – PMZ-41.75, PMZ-42.55,
 • Zbrojeniem płyty zespalającej – PMZ-46.5,
 • Wykonaniem izolacji bitumicznej – TG-8,
 • Wykonaniem zasypki – TG-8,
 • Wykonaniem betonu podkładowego pod fundamenty – WS-42.9,
 • Budową zbiornika ZB-79 – 44+600
 • Budową zbiornika ZB-82 – 47+500,
 • Budową zbiornika ZB-76 – 44+700,
 • Wykonaniem zbiornika kompensacyjnego (ułożenie bentomaty, zasypka) – ZK-13.3
 • Przebudową sieci elektroenergetycznej SN07 – 48+100,
 • Przebudową sieci elektroenergetycznej SN08 – 48+100,
 • Budową kanału D21-wraz z wpustami – 44+900 – 45+000,
 • Wykonaniem wpustów z przykanalikami od Wp-181 do Wp-196 – 46+300 – 46+500,
 • Budową kanału D7 – 41+000

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Zrębkowaniem – km 44+200,
 • Wykopem – km 38+300-38+600, 44+200-44+600, DK25,
 • Nasypem – km 42+300-42+650, 40+010-40+070, 40+160-40+300, 45+965-46+880, rondo wschód Węzeł Bobolice,
 • Wykonaniem GWN – km 41+900-42+300,
 • Wykonaniem podbudowy C5/6 (wraz z przykryciem w-wa kruszywa C90/3) – km 41+750-42+300 JL+ JP,
 • Przygotowaniem i wzmocnieniem podłoża (doprowadzenie do G1) – km 43+815-43+965,
 • Odhumusowaniem i przygotowaniem podłoża – Węzeł Głodowa łącznica L04L i rondo zachód,
 • Wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża gr. 25 cm – km 45+000-45+210 JP, 45+340-45+425 JP,
 • Warstwą mrozoochronną gr. 20 cm – km 45+000-45+210 JL,
 • Stabilizacją podłoża pod nasyp gr. 20 cm – km 48+020-48+100, 48+175-48+285,
 • Stabilizacją podłoża pod nasyp gr. 40 cm – km 48+285-48+399,
 • Wykonaniem KRZ – zagęszczenie i wyprofilowanie – km 48+450-48+750,
 • Wykopem i ułożeniem bentomaty – ZK-13.3,
 • Odhumusownaiem – ZK-13.2,
 • Wykonaniem drenażu – km 45+000-45+210 JL, 45+338-45+400 JL, 45+730-45+965 PD,
 • Betonowaniem filarów oś E/JP – obiekt ES-39.1,
 • Zbrojeniem skrzydła przyczółka A/JL – obiekt ES-39.1,
 • Zbrojeniem filarów – obiekt ES-39.1,
 • Zasypką ławy fundamentowej F – obiekt ES-39.1,
 • Zasypką ławy fundamentowej B – obiekt WD-41.4,
 • Beton ciosów – obiekt WD-45.0,
 • Zbrojeniem przyczółka C – obiekt WD-47.4,
 • Zbrojeniem ustroju nośnego – obiekt WD-48.4,
 • Betonowaniem skrzydeł wlot/wylot – TG-8,
 • Betonowaniem płyty zespalającej – PMZ 42.55,
 • Zbrojeniem płyty przejściowej – PMZ 44.7,
 • Betonowaniem płyt przejściowych – PMZ 40.0,
 • Zbrojeniem płyty przejściowej – PMZ 40.0,
 • Zbrojeniem płyty zespalającej – PMZ 42.55,
 • Izolacją – TG-8,
 • Zasypką przepustu – PMZ 43.0,
 • Zbrojeniem płyty zespalającej – PMZ 46.5,
 • Zbrojeniem płyty zespalającej – PMZ 46.8,
 • Betonowaniem płyt przejściowych – PMZ 44.7,
 • Budową zbiornika – ZB-79,
 • Budową zbiornika – ZB-82,
 • Budową zbiornika – ZB-76,
 • Budową zbiornika – ZB-74,
 • Wykonaniem zbiornika kompensacyjnego (ułożenie bentomaty, zasypka) – ZK-13.3,
 • Przebudową sieci elektroenergetycznej SN07 – km 48+100,
 • Przebudową sieci elektroenergetycznej SN08 – km 48+100,
 • Budową kanału D21 wraz z wpustami – km 45+350-45+550,
 • Budową kanału D26 wraz z montażem osadnika – km 46+400,
 • Budową kanału D6 – km 41+000.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Zrębkowaniem – km 44+200,
 • Wykopem – km 38+300-38+600, 39+600-39+800, 47+500-47+700, DK25,
 • Nasypem – km 41+750-42+650, 40+150-40+300, 45+965-47+300, 47+700-48+000, rondo wschód, węzeł Bobolice,
 • Wykonaniem GWN – km 41+750-41+900,
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwiązanej – km 37+675-38+120 JP,
 • Wykonaniem drenażu – km 41+460-41+565,
 • Odhumusowaniem – km 48+100-48+400, 48+900-49+287,
 • Humusowaniem skarp – 45+000-45+500 P,
 • Wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża gr. 45 cm – km 45+730-45-920 JL, 45+800-45+920 JP,
 • Wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża gr. 25 cm – km 45+920-45+965 JL i JP,
 • Wykopem i ułożeniem bentomaty – ZK-13.3,
 • Odhumusownaiem – ZK-13.2,
 • Betonowaniem przyczółka I/JP – obiekt ES-39.1,
 • Betonowaniem filarów oś D/JL – obiekt ES-39.1,
 • Zbrojeniem korpusu oś I/JL, skrzydło A/JL, filary D i E – obiekt ES-39.1,
 • Montażem belek strunobetonowych – obiekt WD-48.4,
 • Zbrojeniem korpusu A i C – obiekt WD-47.4,
 • Izolacją cienką oś B – obiekt WD-47.4,
 • Zbrojeniem skrzydeł wlot/wylot – TG-8,
 • Zasypką Inżynierską – PMZ 46.8,
 • Zasypką Inżynierską – PMZ 46.5,
 • Betonowaniem płyty zespalającej – PMZ 44.7,
 • Betonowaniem płyty zespalającej – PMZ 41.75,
 • Beton podkładowy pod płytę przejściową – PMZ 40.0,
 • Beton podkładowy pod płytę przejściową – PMZ 44.7,
 • Zbrojeniem płyty zespalającej – PMZ 41.75,
 • Zbrojeniem ustroju nośnego (ściany i stropy) – PMZ 43.0,
 • Betonowaniem segmentu nr 2 – PMZ 43.0,
 • Izolacją cienką – PMZ 43.0,
 • Budową zbiornika – ZB-79,
 • Budową zbiornika – ZB-82,
 • Odhumusowanie – OD Bobolice,
 • Przebudową sieci elektroenergetycznej SN07 – km 48+100,
 • Przebudową sieci elektroenergetycznej SN08 – km 48+100,
 • Budową kanału 21 – km 45+100-45+350,
 • Budową kanału D8 – km 42+300,
 • Wykonaniem poprzeczki do zbiornika – ZB-85 – km 46+350.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz prace przygotowawcze związane z przygotowaniem ternu pod montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wywozem karpin – TG km 48+560,
 • Warstwą ulepszonego podłoża – 45 cm – km 41+460-41+565,
 • Wykopem – km 38+300-38+600, 39+600-39+800, 44+200-44+400, 47+500-48+400, 48+550-48+800, DK25,
 • Nasypem – km 41+600-42+640, DG146013Z 0+190-0+237, 0+304-0+350, 45+700-47+300, 47-700-48+000, DK25
 • Warstwą mrozoochronną C1,5/2 – DD27 km 1+030-1+080,
 • Odhumusowaniem – km 48-800-49+000, ZK13-3, 48+100-48+200,
 • Humusowaniem skarp – 45+000-45+500 SP,
 • Wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża – km 45+340-450-400 SL,
 • Betonowaniem ściany bocznej przyczółka A/JP – obiekt ES-39.1,
 • Betonowaniem korpusów podpory pośredniej H/JP – obiekt ES-39.1,
 • Zbrojeniem skrzydeł korpusu A/JL – obiekt ES-39.1,
 • Zbrojeniem korpusu I – obiekt ES-39.1,
 • Zbrojeniem filarów w osi D i E – obiekt ES-39.1,
 • Izolacją ław fundamentowych i korpusów F i G – obiekt ES-39.1,
 • Zbrojeniem poprzecznic A i C – obiekt WD-48.4,
 • Betonowaniem poprzecznic A i B – obiekt WD-48.4,
 • Zbrojeniem korpusu przyczółka – obiekt WD-47.4,
 • Betonowaniem segmentu nr 2 – PMZ 43.0,
 • Zbrojeniem ustroju nośnego (ściany i stropy) – PMZ 43.0,
 • Zbrojeniem płyty zespalającej – PMZ 44.7,
 • Zbrojeniem płyty zespalającej – PMZ 41.75,
 • Izolacją cienką – PMZ 46.5,
 • Izolacją cienką – PMZ 46.8,
 • Zasypką Inżynierską – PMZ 42.55,
 • Zbrojeniem skrzydeł wlot/wylot – TG-8,
 • Zasypką Inżynierską – PMZ 46.5,
 • Budową zbiornika – ZB-79,
 • Budową zbiornika – ZB-82,
 • Wykonaniem zbiornika kompensacyjnego (odhumusowanie, wykop) – ZK13.3,
 • Odhumusowanie – OD Bobolice,
 • Przebudową sieci elektroenergetycznej SN07 – km 48+100,
 • Przebudową sieci elektroenergetycznej SN08 – km 48+100,
 • Wykonaniem poprzeczki do zbiornika – ZB-85 – km 48+475,
 • Budową kanału 21 – km 45+100-45+200.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych.

Kwiecień 2022

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Zrębkowaniem – TG km 40+600,
 • Wywozem karpin – TG km 48+560,
 • Podbudową pomocniczą z mieszanki związanej cementem C5/6 – km 37+875-38+120, 40+775-41+000,
 • Warstwą mrozoochronną – km 43+760-43+815,
 • Wykopem – km 38+300-38+500, 39+600-39+800, 44+200-45+000, DK25, 47+500-47+700, 48+550-48+800,
 • Nasypem – km 41+400-42+650, 46+000-47+260, Rondo Wschód, DD30,
 • Wykonaniem KRZ – zagęszczenie i wyprofilowanie – DD26,
 • Odhumusowaniem – km 47-800-49+000,
 • Wykonaniem przepustu PD26-2, PD30-1,
 • Wykonaniem zbiornika kompensacyjnego – ZK-9, ZK-4,
 • Humusowaniem skarp – 45+000-45+500 SL,
 • Betonowaniem ściany bocznej przyczółka A/JP – obiekt ES-39.1,
 • Betonowaniem korpusów podpory pośredniej D/JP – obiekt ES-39.1,
 • Betonowaniem korpusów podpory pośredniej H/JP – obiekt ES-39.1,
 • Zbrojeniem skrzydeł korpusu w osi A/JL – obiekt ES-39.1,
 • Zbrojeniem korpusu I – obiekt ES-39.1,
 • Zbrojeniem filarów w osi D i E – obiekt ES-39.1,
 • Izolacją ław fundamentowych i korpusów A, B, C – obiekt ES-39.1,
 • Zbrojeniem poprzecznic A i B – obiekt WD-48.4,
 • Betonowaniem poprzecznic A i B – obiekt WD-48.4,
 • Betonowaniem korpusu B – obiekt WD-47.4,
 • Zbrojeniem korpusu B – obiekt WD-47.4,
 • Zasypką Inżynierską – obiekt WE-41.0,
 • Izolacją z papy – obiekt WE-41.0,
 • Murem oporowym z gruntu zbrojonego – obiekt WE-41.0,
 • Zbrojeniem ustroju nośnego (ściany i stropy) – PMZ 43.0,
 • Beton ochronny izolacji – PMZ 47.3,
 • Zbrojeniem płyty wlot/wylot – TG-8,
 • Betonowaniem płyty wlot/wylot – TG-8,
 • Betonowaniem płyty zespalającej – PMZ 40.0,
 • Izolacją cienką – PMZ 46.5,
 • Izolacją cienką – PMZ 46.8,
 • Zasypką Inżynierską – PMZ 46.8,
 • Zasypką Inżynierską – PMZ 46.5,
 • Budową zbiornika – ZB-79,
 • Budową zbiornika – ZB-64,
 • Budową zbiornika – ZB-76,
 • Budową kanału D25 do ZB-79,
 • Wykonaniem wpustów wraz z przykanalikami WP86-WP93, WP201-207, WP210-217 – km 42+150-42+300, 46+620-46+750, 46+900-47+150.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz prace przygotowawcze związane z przygotowaniem terenu pod montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanej cementem C5/6 – km 37+675-37+875 JL,
 • Profilowaniem i zagęszczaniem warstwy mrozoochronnej – km 37+675-37+875 JL,
 • Wykonaniem warstwy mrozoochronnej – km 37+875-38+120, 40+775-41+000,
 • Wykonaniem drenażu podłużnego – przejścia poprzeczne przez TG – km 40+650-41+000, 45+330L, 45+880P,
 • Wykopem – km 45+000-45+600,
 • Nasypem – km 46+100-47+260,
 • Odhumusowaniem – km 47-600-48+350, Węzeł Bobolice TG KM 48+500-48+800,
 • Zakończeniem wymiany gruntu – węzeł Bobolice,
 • Wykonaniem przepustu PD26-2,
 • Zbrojeniem filarów w osi D i E – obiekt ES-39.1,
 • Zbrojeniem korpusu w osi I/JP – obiekt ES-39.1,
 • Zbrojeniem korpusu w osi A/JL – obiekt ES-39.1,
 • Izolacją cienką – obiekt WE-41.0,
 • Izolacją z papy termozgrzewalnej – obiekt WE-41.0,
 • Zasypką Inżynierską – obiekt WE-41.0,
 • Montażem łożysk garnkowych – obiekt WD-44.2,
 • Zbrojeniem korpusu B – obiekt WD-47.4,
 • Betonowaniem korpusu B – obiekt WD-47.4,
 • Zasypką ław fundamentowych – obiekt WD-47.4,
 • Izolacją cienką fundamentów – obiekt WD-47.4,
 • Montażem łożysk – obiekt WD-48.4,
 • Zbrojeniem płyty zespalającej – PMZ 40.0,
 • Zbrojeniem skrzydeł wlotu i wylotu – PMZ 46.5,
 • Zbrojeniem płyty fundamentowej – PMZ 46.5,
 • Izolacją cienką – PMZ 46.8,
 • Betonowaniem murków przepustu – PMZ 43.0,
 • Zbrojeniem ramy przepustu – PMZ 43.0,
 • Betonowaniem ramy przepustu – PMZ 43.0,
 • Izolacją z papy termozgrzewalnej – PMZ 47.3,
 • Izolacją cienką płyt przejściowych – PMZ 47.3,
 • Izolacją cienką płyt przejściowych – PMZ 48.4,
 • Beton ochronny izolacji – PMZ 48.4,
 • Budową zbiornika – ZB-79,
 • Budową zbiornika – ZB-64,
 • Budową zbiornika – ZB-76,
 • Zbiornikiem ZK-9 (wykop, bentomata),
 • Budową kanału D25 do ZB-79,
 • Wykonaniem wpustów wraz z przykanalikami WP86-WP93, WP201-207, WP210-217 – km 42+150-42+300, 46+620-46+750, 46+900-47+150.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz prace przygotowawcze związane z przygotowaniem terenu pod montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych. Wykonawca pracował nad zrąbkowaniem karczy.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej – km 37+675-37+875 JP,
 • Wykopem – km 41+000-41+750, 45+000-45+600,
 • Wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża gr. 25 cm – km 43+760-43+815, 43+965-44+025,
 • Wykonaniem nasypu – km 0+000-0+200,
 • Nasypem – km 46+000-47+260,
 • Odhumusowaniem – km 47+800-48+100,
 • Wykonaniem drenażu podłużnego km 37+970-38+120,
 • Wykonaniem przepustu PD25-2, PD30-1,
 • Betonowaniem filarów w osi D i F – obiekt ES-39.1,
 • Zbrojeniem korpusu w osi I/JP – obiekt ES-39.1,
 • Zbrojeniem korpusu w osi A/JP – obiekt ES-39.1,
 • Izolacją cienką – obiekt WE-41.0,
 • Betonowaniem ciosów podłożyskowych – obiekt WD-48.4,
 • Betonowaniem korpusu w osi A – obiekt WD-48.4,
 • Zbrojeniem płyty zespalającej – PMZ 40.0,
 • Betonowaniem płyty zespalającej – PMZ 40.0,
 • Zasypką przepustu – PMZ 46.8,
 • Zbrojeniem płyty fundamentowej – PMZ 46.5,
 • Betonowaniem płyty fundamentowej (wlot/wylot) – PMZ 46.5,
 • Betonowaniem murków przepustu – PMZ 43.0,
 • Zbrojeniem ramy przepustu – PMZ 43.0,
 • Zbrojeniem płyt przejściowych – PMZ 47.3,
 • Betonowaniem płyt przejściowych – PMZ 47.3,
 • Budową zbiornika – ZB-79,
 • Budową zbiornika – ZB-64,
 • Budową zbiornika – ZB-76,
 • Zbiornikiem ZK-5.1 (wykop, układnie bentomaty, zasypka gruntem rodzimym, zahumusowanie),
 • Przebudową sieci elektroenergetycznej SN006 – km 48+100,
 • Wykonaniem wpustów deszczowych WP48-WP54, WP154, WP171-174 – km 38+880, 40+650, 37+800-38+150.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz prace przygotowawcze związane z przygotowaniem terenu pod montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych. Wykonawca dokonał poprawek płotków herpetologicznych oraz pracował nad zrąbkowaniem karczy oraz transportem mniejszych składowisk.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Wkopywaniem wiader herpetologicznych oraz przenoszeniem płazów,
  • Wykonywaniem warstwy mrozoochronnej km 37+970-38+120 JL,
  • Wykopem przy obiekcie WE-41.0,
  • Wykopem – km 41+000-41+400, 45+000-45+700,
  • Nasypem – km 41+565-42+650, 40+160-40+400, 46+000-47+260,
  • Wykonaniem drenażu podłużnego km 37+900-38+100,
  • Odhumusowaniem – DD26, km 47+500-47+850,
  • Osuszaniem warstwy nasypu – km 46+200-47+260,
  • Betonowaniem filarów w osi G – obiekt ES-39.1,
  • Zbrojeniem korpusu w osi I/JP – obiekt ES-39.1,
  • Zbrojeniem korpusu w osi A/JP – obiekt ES-39.1,
  • Betonowaniem betonu podkładowego – PMZ 42.3,
  • Betonowaniem płyty zespalającej – PMZ 42.3,
  • Zasypkami przepustu – PMZ 44.7,
  • Zbrojeniem płyty fundamentowej – PMZ 46.5,
  • Zasypkami przepustu – PMZ 47.3,
  • Izolacją cienką przepustu – PMZ 47.3,
  • Beton podkładowy pod płyty przejściowe – PMZ 47.3,
  • Betonowaniem murków przepustu – PMZ 43.0,
  • Zbrojeniem ramy przepustu – PMZ 43.0,
  • Zbrojeniem płyt przejściowych – PMZ 48.4,
  • Betonowaniem płyt przejściowych – PMZ 48.4,
  • Izolacją grubą przepustu – PMZ 48.4,
  • Budową zbiornika – ZB-76,
  • Zbiornikiem ZK-5.1 (odhumusowanie, wykop, układnie bentomaty, zasypka gruntem rodzimym),
  • Wykonaniem sieci wodociągowej – DW171,
  • Przebudową sieci elektroenergetycznej SN006 – km 48+100,
  • Kanalizacją deszczową od studni SW 2.1 – D 2.1 – km 38+880,
  • Kanalizacją deszczową odcinek od SW 5.1 do SW 5.2 – km 40+650,
  • Wykonaniem wpustów deszczowych wraz z przykanalikami – km 37+800-38+150.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz prace przygotowawcze związane z przygotowaniem terenu pod montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych.

  Marzec 2022

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Zrąbkowaniem korzeni,
  • Obsypywaniem płotków herpetologicznych,
  • Wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża km 37+970-38+120,
  • Wykonaniem odcinka próbnego warstwy mrozoochronnej km 37+675-37+875 JP,
  • Wykopem – km 38+120-38+400,
  • Nasypem – km 39+960-40+400, 42+300-42+650,
  • Stabilizacja podłoża pod nasyp typ S20 – km 40+380-40+400,
  • Wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża – km 40+775-41+005,
  • Wykopem rowów – km 42+300-42+650,
  • Prowadzeniem wymiany gruntu – km 44+100-44+250,
  • Uciągleniem drogi technologicznej – DD24,
  • Zbrojeniem ław fundamentowych w osi I – obiekt ES-39.1,
  • Zbrojeniem filarów w osi D, E, G – obiekt ES-39.1,
  • Betonowaniem ław fundamentowych w osi I – obiekt ES-39.1,
  • Zbrojeniem ław fundamentowych w osiach A,B,C – obiekt WD-47.4,
  • Betonowaniem korpusu w osi C – obiekt WD-41.4,
  • Zbrojeniem przyczółka A – obiekt WD-48.4,
  • Zbrojeniem ław fundamentowych w osiach A-C – obiekt WD-47.4,
  • Betonowaniem ław fundamentowych w osiach A,B,C – obiekt WD-47.4,
  • Zbrojeniem płyty zespalającej – PMZ 42.3,
  • Betonowaniem płyty fundamentowej – PMZ 43.0,
  • Zbrojeniem płyty fundamentowej – PMZ 43.0,
  • Zbrojeniem ramy przepustu – PMZ 47.4,
  • Betonowaniem ramy przepustu – PMZ 47.4,
  • Beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową – PMZ 48.4,
  • Zbrojeniem ramy przepustu – PMZ 43.0,
  • Zasypką przepustu – PMZ 40.0,
  • Zbrojeniem skrzydeł przepustu – PMZ 46.8,
  • Betonowaniem skrzydeł przepustu – PMZ 46.8,
  • Budową zbiornika – ZB-76,
  • Odhumusowaniem – ZB-80, ZB-82,
  • Zbiornikiem ZK-5.1 (odhumusowanie),
  • Zbiornikiem ZK-5.2 (odhumusowanie, wykop, układnie bentomaty, zasypka gruntem rodzimym, zahumusowanie)
  • Wykonaniem sieci wodociągowej – DW171,
  • Przebudową sieci elektroenergetycznej SN006 – km 48+100,
  • Wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej – km 46+380,
  • Wykonaniem wpustów deszczowych wraz z przykanalikami – km 47+320.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz prace przygotowawcze związane z przygotowaniem terenu pod montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Zrąbkowaniem i wywozem korzeni,
  • Odhumusowaniem ZK-5.2,
  • Wykopem ZK-5.2,
  • Bentomatą ZK-5.2,
  • Zasypką gruntem rodzimym ZK-5.2,
  • Przygotowaniem KRZ – km 40+440-41+000, 37+650-38+200,
  • Wykopem – km 37+920-38+500, 41+000-41+400, 45+000-45+700, DD32. ZB79,
  • Nasypem – km 40+150-40+440, 42+300-42+550, 46+000+46+450, DD32,
  • Wymianą gruntu – km 44+110-44+250, 0+260-0+300,
  • Przygotowaniem podłoża – najazd na obiekt WD-41.4,
  • Wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża w wykopie – km 37+675-37+975, 40+800-41+000,
  • Ulepszaniem warstwy nasypu spoiwem hydraulicznym – km 46+250-47+260,
  • Wykonaniem półmateraca gr. 30 cm – DG146013Z,
  • Odhumusowaniem ZB80, ZB82,
  • Transportem materiałów sypkich,
  • Zbrojeniem ław fundamentowych w osi H i I – obiekt ES-39.1,
  • Betonowaniem ław fundamentowych w osi H i I – obiekt ES-39.1,
  • Zbrojeniem ław fundamentowych w osiach A,B,C – obiekt WD-47.4,
  • Betonowaniem korpusu w osi C – obiekt WD-41.4,
  • Zbrojeniem płyty zespalającej – PMZ 42.3,
  • Zbrojeniem płyty fundamentowej – PMZ 43.0,
  • Montażem prefabrykatów przepustu – PMZ 46.5,
  • Zbrojeniem ławy wlotu i wylotu – PMZ 46.8,
  • Betonowaniem ławy wlotu i wylotu – PMZ 46.8,
  • Zbrojeniem ramy przepustu – PMZ 47.4,
  • Zasypką przepustu – PMZ 40.0, 48.4,
  • Izolacją cienką – PMZ 48.4,
  • Wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej – km 47+120, 47+320.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz prace przygotowawcze związane z przygotowaniem terenu pod montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Zrąbkowaniem korzeni,
  • Przepustem PD30-2,
  • Naprawą płotków herpetologicznych,
  • Zbiornikiem ZK-5.2 (odhumusowanie, wykop, układanie bentomaty, zasypka gruntem rodzimym) – km 47+200-47+300L,
  • Zbiornikiem ZB-79 (odhumusowanie) – km 46+300-46+400L,
  • Odhumusowaniem – km 37+920-38+209,
  • Wykopem – km 41+100-41+400, 43+800-44+000, 45+000-45+700,
  • Nasypem – km 40+610-40+750, 41+660-42+010, 46+000-46+450, DD32,
  • Stabilizacją podłoża pod nasyp gr. 40 cm – km 42+320-42+400,
  • Ulepszaniem warstw nasypu spoiwem hydraulicznym – km 41+660-42+010, 46+250-46+450,
  • Wykopem – odwodnieniem – km 48+500-48+700,
  • Wykonaniem półmateraca gr. 30 cm (bez zamknięcia górnej powierzchni) – DG146013Z,
  • Betonowaniem ław uciągających – obiekt WE-41.0,
  • Betonowaniem korpusu w osi C – obiekt WD-48.4,
  • Beton skrzydeł wlotu i wylotu – PMZ 41.75,
  • Zbrojeniem ramy przepustu – PMZ 47.4,
  • Betonowaniem ramy przepustu – PMZ 47.4,
  • Zbrojeniem płyty fundamentowej – PMZ 43.0,
  • Zbrojeniem płyty zespalającej – PMZ 42.3,
  • Betonowaniem ramy przepustu 1 segment – PMZ 47.3,
  • Montażem prefabrykatów przepustu – TG-8,
  • Wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej – km 47+480.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz prace przygotowawcze związane z przygotowaniem terenu pod montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Zrąbkowaniem pni i gałęzi,
  • Przebudową drenażu – km 43+350,
  • Naprawą płotków herpetologicznych,
  • Wykonaniem poboczy z kruszywa – DW171,
  • Odhumusowaniem – km 0+800-0+850, 42+300-42+500, 43+450-43+500,
  • Wykopem – km 45+000-45+700, 41+100-41+400, 43+800-43+900, 38+300-38+350,
  • Nasypem – km 46+000-46+450, 42+700-42+740, 43+600-43+700,
  • Ulepszaniem warstw nasypu spoiwem hydraulicznym – km 46+250-46+450,
  • Wymianą gruntu – odwóz materiału na składowisko – km 42+950-43+050,
  • Wymianą gruntu – nasyp – km 42+950-43+050,
  • Wykopem – makroniwelacja pomiędzy TG i DD27,
  • Stabilizacją podłoża pod nasyp gr. 40 cm – km 46+720-46+880,
  • Stabilizacją podłoża pod nasyp gr. 20 cm – km 47+060-47+110,
  • Stabilizacją podłoża typ S20 – km 43+550-43+700,
  • Osuszaniem warstw nasypów – km 40+550-40+600, 41+950-42+050,
  • Rozłożeniem kruszywa – DD28 – km 0+000-0+900,
  • Montaż reperów talerzowych – km 38+830-38+885,
  • Zbrojeniem ław fundamentowych w osi H – obiekt ES-39.1,
  • Zbrojeniem ław uciągających – obiekt WE-41.0,
  • Betonowaniem ław uciągających – obiekt WE-41.0,
  • Zbrojeniem ław fundamentowych – obiekt WD-47.4,
  • Betonowaniem korpusów filarów w osi B – obiekt WD-48.4,
  • Beton podkładowy przepustu – PMZ 43.0,
  • Betonowaniem ławy fundamentowej – PMZ 46.5,
  • Zasypką przepustu – PMZ 42.3,
  • Przebudową kolizji gazowej GW6.
  • Przebudową kolizji elektroenergetycznej SN-01 – KM 40+150.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz prace przygotowawcze związane z przygotowaniem terenu pod montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Zrąbkowaniem pni i gałęzi,
  • Przebudową drenażu – km 43+350,
  • Naprawą płotków herpetologicznych,
  • Wykonaniem poboczy z kruszywa – DW171,
  • Odhumusowaniem – km 0+000-0+500, 0+850-0+945, 43+500-43+600,
  • Wykopem – km 45+000-45+700, DD28, 41+300, 40+850-40+950,
  • Robotami odwodnieniowymi – profilowanie i odmulenie rowów – Węzeł Bobolice,
  • Nasypem – km 46+000-46+450, DD28, 42+230-42+330, 40+700-40+850,
  • Ulepszaniem warstw nasypu spoiwem hydraulicznym – km 46+250-46+450, 42+070-4+330, 40+620-40+750,
  • Wymianą gruntu – nasyp – km 42+950-43+050,
  • Wykopem – makroniwelacja pomiędzy TG i DD27,
  • Stabilizacją podłoża – km 43+700-43+730,
  • Wykopem pod przepust PZM 43.0 wraz z odwozem – 43+030,
  • Wykonaniem stabilizacji – DD28,
  • Zbrojeniem ław fundamentowych w osi H – obiekt ES-39.1,
  • Zbrojeniem ław fundamentowych – obiekt WD-47.4,
  • Betonowaniem filarów w osi B – obiekt WD-48.4,
  • Zbrojeniem ramy przepustu – PMZ 47.4, PMZ 48.4,
  • Betonowaniem ramy przepustu JL – PMZ 48.4,
  • Zasypką przepustu – PMZ 42.3,
  • Izolacją cienką prefabrykatów – PMZ 42.55,
  • Betonowaniem wlotu/wylotu – PMZ 42.55,
  • Przebudowa kolizji gazowej GW6.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz prace przygotowawcze związane z przygotowaniem terenu pod montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych.

  Luty 2022

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Przebudową drenażu – km 43+350,
  • Naprawą płotków herpetologicznych,
  • Odwodnieniem, likwidacją zastoisk wodnych, udrażnianiem rowów – km 42+300-41+000, 39+200-40+600,
  • Utrzymaniem drogi serwisowej – km 41+150-42+650,
  • Uzupełnieniem ubytków na drodze technologicznej – DK11 km 39+000, 43+000-44+000,
  • Odhumusowaniem – km 47+000,
  • Odwodnieniem terenu budowy – wykop rowów – km 46+980-47+260 L,
  • Nasypem – DD28,
  • Budową drogi technologicznej – stabilizacja podłoża, podbudowa z kruszywa – DD28,
  • Zbrojeniem ław fundamentowych w osi H – obiekt ES-39.1,
  • Betonem podkładowym – obiekt WD-47.4,
  • Wzmocnieniem podłoża kolumnami DSM – obiekt WD-47.4,
  • Betonowaniem korpusów filarów w osi B – obiekt WD-48.4,
  • Zbrojeniem ramy przepustu – PMZ 47.4, PMZ 48.4.
  • Betonowaniem skrzydeł – PMZ 44.7,
  • Betonowaniem wlotu/wylotu – PMZ 42.55.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz prace przygotowawcze związane z przygotowaniem terenu pod montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Poboczami – objazd tymczasowy – DP3580Z,
  • Frezowaniem istniejącej nawierzchni bitumicznej – DP3580Z,
  • Rozbiórką istniejącej podbudowy z kruszywa – DP3580Z,
  • Wykopem pod platformę DSM – obiekt 47.4,
  • Odwodnieniem terenu budowy – wykonanie wykopu – km 45+000-48+450,
  • Odhumusowaniem – km 46+900,
  • Wymianą gruntu – km 42+950-43+020,
  • Wykopem rowu tymczasowego – TG km 39+500-39+700,
  • Odbudowa drogi technologicznej – TG km 41+500-42+650,
  • Przygotowaniem platformy montażowej – obiekt WE-41.0,
  • Zrąbkowaniem pni i gałęzi,
  • Przebudową drenażu – km 43+350,
  • Naprawa płotków herpetologicznych – 41+300-48+400,
  • Wykonaniem wykopów w osiach H i I – obiekt ES-39.1,
  • Wykonaniem betonu podkładowego z C8/10 w osiach H i I – obiekt ES-39.1,
  • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM – obiekt ES-39.1,
  • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM – obiekt ES-42.9,
  • Wykonaniem wykopów – obiekt WS-42.9, WD-47.4,
  • Wykonaniem platform roboczych do wykonania wzmocnienia podłoża metoda DSM w osiach H i I – obiekt WD-47.4,
  • Wykonaniem zasypki ław fundamentowych w osiach A, B, C – obiekt WD-48.4,
  • Zbrojeniem korpusu w osiach A i C – obiekt WD-48.4,
  • Zbrojeniem płyty wlotu i wylotu – PMZ 42.55,
  • Przebudową kolizji gazowej GW-6.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz prace przygotowawcze związane z przygotowaniem terenu pod montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Wykonaniem nawierzchni bitumicznej – objazd tymczasowy – DP3580Z,
  • Odwodnieniem terenu budowy (uciąglenie rowów, spuszczanie wody) – km 45+000-48+450, 43+030-43+300,
  • Wykopem (zjazd oraz platforma do WE-41.0),
  • Makroniwelacją terenu oraz wykopem rowu tymczasowego w celu odprowadzenia wody – km 39+500- 39+700,
  • Odbudową drogi technologicznej – km 41+500-42+600,
  • Wykonywaniem drenażu podłużnego – km 37+670-37+820,
  • Betonowaniem korpusu przyczółka w osi A/JL – obiekt ES-39.1,
  • Wykonaniem platform roboczych do wykonania wzmocnienia podłoża metoda DSM w osiach H i I – obiekt ES-39.1,
  • Wykonaniem wykopów w osiach H i I – obiekt ES-39.1,
  • Wykonaniem platform roboczych do wykonania wzmocnienia podłoża metoda DSM – obiekt WS-42.9,
  • Betonowaniem przyczółka w osi A – obiekt WD-45.0,
  • Izolacją ław fundamentowych w osiach A, B, C – obiekt WD-48.4,
  • Montażem prefabrykatów skrzynkowych – PMZ-46.8,
  • Wykonanie wykopów TG-8,
  • Betonowaniem ławy fundamentowej z C8/10 – TG-8,
  • Przebudową kolizji gazowej GW-6.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz prace przygotowawcze związane z przygotowaniem terenu pod montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Wykonaniem drenażu podłużnego – km 37+670-37+820,
  • Odwodnieniem terenu budowy – km 40+900-41+800,
  • Wykopem rowów strona lewa oraz prawa – km 44+250-44+400,
  • Odhumusowaniem – km 47+000- 47+260,
  • Wymianą gruntu – nasyp – km 46+550-46+580, 47+350-47+475,
  • Zrąbkowaniem wstępnym karp i odwóz materiału – 40+600,
  • Betonowaniem filarów w osi F/JP – obiekt ES-39.1,
  • Zbrojeniem filarów G/JL – obiekt ES-39.1,
  • Zbrojeniem korpusu w osi A,B,C – obiekt WD-48.4,
  • Wykonaniem wykopów – obiekt WS-42.9,
  • Zbrojeniem korpusu w osi A – obiekt WD-45.0,
  • Zbrojeniem korpusu A/JL – obiekt ES-39.1,
  • Betonowaniem ławy fundamentowej – PMZ-46.8,
  • Przebudowa kolizji gazowej GW-6.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny oraz prace przygotowawcze związane z przygotowaniem terenu pod montaż tymczasowej mobilnej Wytwórni mas bitumicznych.

  Styczeń 2022

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Wykopem – rowy TG km 41+000-41+120 (SP), 40+800-40+890 (LP), 45+480-45+800,
  • Stabilizacją podłoża – TG km 41+000-41+120,
  • Nasypem DD27,
  • Odwodnieniem terenu budowy,
  • Wymianą gruntu – km 46+550-46+580,
  • Nasypem – km 46+300-46+450,
  • Wykopem pod przepust PMZ PD-TG8 – km 44+800,
  • Wykopem pod przepust PMZ 46.8 – KM 46+800,
  • Wykopem – rowy odwodnieniowe – TG km 46+600-46+850,
  • Naprawą ubytków nawierzchni bitumicznej – DW171,
  • Betonowaniem filarów w osi G / JP – obiekt ES-39.1,
  • Betonowaniem filarów w osi B – obiekt WD-41.4,
  • Zbrojeniem korpusu w osi A – obiekt WD-48.4,
  • Wykonaniem wykopów – WS-42.9,
  • Zbrojeniem płyty wlotu i wylotu – PMZ-42.55.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Przygotowaniem terenu pod montaż tymczasowej wytwórni mas bitumicznych,
  • Wykonaniem drenażu podłużnego km 37+670-37+820,
  • Zrąbkowaniem wstępnym karp i odwóz materiałów – DP3580Z, TG 40+600P,
  • Wykopem rowów – TG km 39+500-40+500 SL, 41+000-41+600 SP,
  • Markoniwelacją – nasyp pomiędzy TG a DD24 – km 41+100-41+500,
  • Wykopem – km 41+100-41+100,
  • Nasypem – PMZ 42.55-42+600,
  • Usunięciem warstwy humusu – km 46+580-46+880, DD28 2-530-2+840,
  • Stabilizacją podłoża – droga technologiczna – DD28 2-530-2+840,
  • Usunięciem warstwy humusu – km 45+850-45+900,
  • Ulepszeniem warstwy nasypu spoiwem hydraulicznym – 46+350-46+450,
  • Betonowaniem filarów oś F / nitka lewa – obiekt ES-39.1,
  • Zbrojeniem filarów w oś E/ JP i JL, korpus oś A/J – obiekt ES-39.1,
  • Zbrojeniem korpusu w osi A – obiekt WD-45.0,
  • Montażem prefabrykatów przepustów – PMZ 42.55,
  • Betonowaniem skrzydeł wlotu i wylotu – PMZ-40.0,
  • Zbrojeniem skrzydeł wlotu i wylotu – PMZ-40.0,
  • Przebudową sieci gazowej GW-6.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Odwodnieniem terenu budowy wraz z drogami serwisowymi – cały zakres S11,
  • Odhumusowaniem – DS28, DD29, KM 46+800-46+970, 46+970-47+200, 42+350,
  • Wykonaniem wykopu – km 40+900-41+100,
  • Wymianą gruntu – km 41+495-41+565,
  • Odwozem humusu – TG km 44+400,
  • Makroniwelacją pomiędzy TG a DD24 – KM 40+100-40+500,
  • Wykonaniem wykopów rowów – km 39+500,
  • Porządkowaniem obszarów zbiorników po wycince drzew i zrywce karpin – TG,
  • Zbrojeniem filarów w osi G/JP oraz A/JL – obiekt ES-39.1,
  • Zbrojeniem filarów w osi B – obiekt WD-41.4,
  • Betonowaniem wlotu i wylotu przepustu – PMZ-40.0,
  • Wykonaniem drenażu podłużnego pas rozdziału – km 37+820-37+920,
  • Przebudową sieci gazowej GW-6.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Utrzymaniem wprowadzonych organizacji czasowych ruchu – cały zakres S11,
  • Odwodnieniem terenu budowy wraz z drogami serwisowymi – cały zakres S11,
  • Betonowaniem ław fundamentowych w osiach A-C – obiekt WD-48.4,
  • Zbrojeniem ław fundamentowych – obiekt WD-48.4,
  • Betonowaniem ław fundamentowych w osi B – obiekt WD-45.0,
  • Zbrojeniem płyt dennych przepustu – PMZ-44.7,
  • Betonowaniem płyt dennych przepustu – PMZ-44.7,
  • Przebudową kolizji elektroenergetycznej SN06,
  • Przebudową sieci gazowej GW-6.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził również nadzór przyrodniczy i nadzór archeologiczny.

  Ostatnia aktualizacja: 08.10.2023 r.

  Liczba odwiedzin: 37805
  Projekt i wykonanie: M2 Studio