fe
RP
ue

Graficzny postęp robót

Program Zapewnienia Jakości
100%
Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny
100%
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości
100%
Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów
100%
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko
100%
Operat wodnoprawny
100%
Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi.
100%
Projekt wykonawczy.
99%
Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.
85%
Roboty przygotowawcze
99%
Roboty ziemne
99%
Odwodnienie korpusu drogowego
97%
Zbiorniki retencyjne i wpusty
100%
Podbudowy
99%
Nawierzchnie
88%
Roboty Wykończeniowe
75%
Zieleń drogowa
0%
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
75%
Elementy ulic
87%
ES 39.1
100%
WE 41.0
100%
WD 41.4
100%
WS 42.9
100%
WD 44.2
100%
WD 45.0
100%
WE 45.7
100%
WD 47.4
100%
WD 48.4
100%
WD 48.8
100%
PMZ 40.0
100%
PMZ 42.3
100%
PMZ 43.0
100%
PMZ 44.7
100%
Przepust TG-8
100%
PMZ 46.5
100%
PMZ 47.3
100%
PMZ 48.1
100%
PMZ 48.4
100%
Ekrany przeciwolśnieniowe
100%
Przebudowa kolizji sanitarnej
100%
Przebudowa sieci wodociągowej
100%
Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia
100%
Budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających
95%
Budowa oświetlenia
80%
Zasilanie obiektów
80%
Roboty elektroenergetyczne sieci SN i NN
100%
Przebudowa sieci energetycznych wysokiego napięcia
100%
Budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej
70%
Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnej
100%
Przebudowa urządzeń melioracyjnych
72%
OD Budynki i zakres wodno-kanalizacyjny
95%
OD zakres drogowy
40%
OD zakres energetyczny
60%
OD zakres teletechniczny
65%

Ostatnia aktualizacja: 08.10.2023 r.

Liczba odwiedzin: 37805
Projekt i wykonanie: M2 Studio