FE
UE

Graficzny postęp robót

Program Zapewnienia Jakości
100%
Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny
100%
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości
100%
Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów
100%
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko
100%
Operat wodnoprawny
100%
Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi.
100%
Projekt wykonawczy.
97%
Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.
69%
Roboty przygotowawcze
82%
Roboty ziemne
88%
Odwodnienie korpusu drogowego
58%
Podbudowy
58%
Nawierzchnie
25%
Roboty Wykończeniowe
14%
Zieleń drogowa
3%
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
1%
Elementy ulic
36%
ES 39.1
53%
WE 41.0
92%
WD 41.4
78%
WS 42.9
79%
WD 44.2
78%
WD 45.0
48%
WE 45.7
74%
WD 47.4
80%
WD 48.4
72%
WD 48.8
62%
PMZ 40.0
91%
PMZ 42.3
89%
PMZ 43.0
95%
PMZ 44.7
89%
Przepust TG-8
90%
PMZ 46.5
89%
PMZ 47.3
91%
PMZ 48.1
90%
PMZ 48.4
90%
Ekrany przeciwolśnieniowe
0%
Przebudowa kolizji sanitarnej
100%
Przebudowa sieci wodociągowej
100%
Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia
94%
Budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających
72%
Budowa oświetlenia
12%
Zasilanie obiektów
0%
Roboty elektroenergetyczne sieci SN i NN
100%
Przebudowa sieci energetycznych wysokiego napięcia
100%
Budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej
0%
Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnej
100%
Przebudowa urządzeń melioracyjnych
24%
OD Bobolice
15%

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2023 r.

Liczba odwiedzin: 23009
Projekt i wykonanie: M2 Studio