Graficzny postęp robót

Program Zapewnienia Jakości
100%
Geologia ( Projekt robót geologicznych Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny
100%
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości
100%
Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów
100%
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko
100%
Operat wodnoprawny
100%
Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi.
100%
Projekt wykonawczy.
96%
Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiary, specyfikacje techniczne.
50%
Roboty przygotowawcze
63%
Roboty ziemne
38%
Odwodnienie korpusu drogowego
7%
Podbudowy
2%
Nawierzchnie
0%
Roboty Wykończeniowe
0%
Zieleń drogowa
0%
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
1%
Elementy ulic
0%
ES 39.1
20%
WE 41.0
81%
WD 41.4
28%
WS 42.9
5%
WD 44.2
34%
WD 45.0
29%
WE 45.7
9%
WD 47.4
22%
WD 48.4
32%
WD 48.8
7%
PMZ 40.0
72%
PMZ 42.3
74%
PMZ 43.0
77%
PMZ 44.7
61%
Przepust TG-8
67%
PMZ 46.5
61%
PMZ 47.3
87%
PMZ 48.1
0%
PMZ 48.4
85%
Ekrany przeciwolśnieniowe
0%
Przebudowa kolizji sanitarnej
100%
Przebudowa sieci wodociągowej
100%
Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia
95%
Budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających
4%
Budowa oświetlenia
0%
Zasilanie obiektów
0%
Roboty elektroenergetyczne sieci SN i NN
69%
Przebudowa sieci energetycznych wysokiego napięcia
0%
Budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej
0%
Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnej
100%
Przebudowa urządzeń melioracyjnych
0%
OD Bobolice
0%

Ostatnia aktualizacja: 28.06.2022 r.

Liczba odwiedzin: 13374
Projekt i wykonanie: M2 Studio