fe
RP
ue
„Projekt i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice.
Odcinek 3. węzeł Koszalin Południe (bez węzła) – węzeł Bobolice (z węzłem) ”

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa odcinka drogi ekspresowej S11 na odcinku od węzeł Koszalin Południe do węzła Bobolice o długości 11,6 km (od km 37+680 do km 49+287). Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S11 łączącej środkowe wybrzeże Bałtyku z aglomeracją górnośląską oraz zlokalizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiatach: koszaliński, na terenie gmin Bobolice.

W zakresie objętym Umową należy zaprojektować i wykonać następujące elementy:

 • budowę drogi ekspresowej S11 o długości 12 km od km 37+680 do km 49+287,
 • węzły drogowe: Głodowa, Bobolice,
 • Obwody Utrzymania Drogowego (OUD) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi w Bobolicach,
 • budowę dróg innych niż droga ekspresowa (w tym zmianę przebiegu istniejących dróg, budowę dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracających naruszone połączenia drogowe),
 • budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 • przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
 • pasy technologiczne,
 • obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,
 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne, przepompownie,
 • urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno – naprowadzającym, zieleń,
 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, sieci gazowe, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi inne,
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrotechnicznych, urządzeń kolejowych i innych,
 • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych,
 • sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
 • oświetlenie drogowe,
 • urządzenia BRD: oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej,
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 • po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,
 • wykonać naprawę w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,
 • wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,
 • wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
 • System Zarządzania Ruchem,
 • budowę odcinka drogi krajowej nr 25 od węzła „Bobolice” przez drogę krajową nr 11 do istniejącej drogi krajowej nr 25 (po śladzie nasypu kolejowego) wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej,
 • roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją,
 • wykonać stałą organizacji ruchu na drodze krajowej i odcinkach przebudowanych dróg,
 • wykonać organizację ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanych pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
 • aktualizację i uzupełnienie badań geotechnicznych i udokumentowanie posiadanych danych (w tym archiwalnych) w opinii geotechnicznej (jeśli zachodzi taka potrzeba), dokumentacji badań podłoża gruntowego i projekcie geotechnicznym.
 • Planowana droga ekspresowa S11 ma bardzo duże znaczenie zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej. Droga ekspresowa S11 skomunikuje środkowe wybrzeże Bałtyku z aglomeracją górnośląską, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju.

  Budowa drogi ekspresowej S11 będzie miała wpływ na poprawę bezpieczeństwa oraz redukcję liczby wypadków. Odciąży też w znacznym stopniu miejscowości poprzez przejęcie przez S11 ruchu tranzytowego. Dla kierowców przejazd przez projektowaną drogę ekspresową będzie korzystny ze względu na podniesienie komfortu jazdy oraz skrócenie czasu podróżowania. Inwestycja również ma na celu zwiększenie zewnętrznej dostępności transportowej oraz wewnętrznej spójności i konkurencyjności regionu.

  Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.

  Ostatnia aktualizacja: 08.10.2023 r.

  Liczba odwiedzin: 37215
  Projekt i wykonanie: M2 Studio