fe
RP
ue

Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie odcinka drogi S11 oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Projekt i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice: ddcinek 3. węzeł Koszalin Południe (bez węzła) – węzeł Bobolice (z węzłem), obejmuje w szczególności:

I ETAP PRAC PROJEKTOWYCH:

 1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji.

II ETAP REALIZACJI ROBÓT:

 1. Roboty przygotowawcze.
 2. Roboty drogowe w zakresie:
  • budowy odcinka drogi ekspresowej S11 długości 11,6 km,
  • budowy węzłów drogowych,
  • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
  • przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną drogą ekspresową,
  • budowy systemu odwodnienia drogowego,
  • budowy chodników i zatok autobusowych,
  • budowy wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
  • budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
  • wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Budowę obiektów inżynierskich.
 4. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.
 5. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych.
 6. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną.
 7. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej.
 8. Przebudowę infrastruktury kolejowej w tym: urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem, urządzeń telekomunikacyjnych i sieci trakcyjnej związaną z likwidacją kolizji.
 9. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska.
 10. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli).
 11. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne.
 12. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie.
 13. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia obwodnicy do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu obwodnicy do użytkowania i zmianą organizacji ruchu.
 14. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
 15. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji.
 16. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Ostatnia aktualizacja: 08.10.2023 r.

Liczba odwiedzin: 37805
Projekt i wykonanie: M2 Studio